Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę w Nowym Szpitalu w Olkuszu

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 08 lipca 2019 17:39

Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła obawy władz powiatu olkuskiego, dotyczące możliwości niekorzystnego rozporządzania mieniem i finansami przez Nowy Szpital w Olkuszu – poinformowała w poniedziałek (8 lipca) Izba. Zarząd szpitala odpiera zarzuty.

Najwyższa Izba Kontroli zakończyła kontrolę w Nowym Szpitalu w Olkuszu
Zarząd szpitala: "Nie rozumiemy powodów, dla których NIK wchodzi w kompetencje zarządu szpitala i sugeruje, że jakieś rozwiązania byłby lepsze. Jesteśmy przekonani, że dobrze wykonujemy swoje zadania". Fot. archiwum

W raporcie z kontroli NIK stwierdziła, że spółka, która przejęła majątek wcześniejszego Zakładu Opieki Zdrowotnej zapewniła mieszkańcom powiatu olkuskiego ciągłość opieki medycznej i w zakresie wykonywania świadczeń medycznych kontrolerzy NIK nie mieli zastrzeżeń.

Większościowym udziałowcem Nowego Szpitala w Olkuszu jest Grupa Nowy Szpital Holding SA. Według NIK, szpital - wbrew stanowisku władz powiatu - podejmował decyzje korzystne dla Grupy, m.in. zlecał usługi zewnętrzne oraz udzielał tej spółce i spółkom od niej zależnym pożyczek.

W ocenie NIK źródłem problemów jest umowa, którą starostwo powiatowe zawarło w 2010 r. tworząc spółkę Nowy Szpital w Olkuszu.

Z 30 proc. udziałów zostało wówczas mniejszościowym wspólnikiem spółki, nie zadbało o to, by mieć swojego przedstawiciela w zarządzie i tym samym pozbawiło się realnego wpływu na działalność tego podmiotu. Starostwo nie mogąc skutecznie zapobiegać w jego ocenie niekorzystnym z punktu widzenia podatników działaniom zwróciło się do NIK o przeprowadzenie w szpitalu kontroli.

Jak poinformowała NIK - Spółka Nowy Szpital w Olkuszu na wszelkie sposoby próbowała udaremnić, a następnie utrudnić przeprowadzenie tej kontroli. Kontrolerowi dwukrotnie odmówiono wstępu do szpitala i innych pomieszczeń spółki i nie przedstawiono do kontroli wymaganych dokumentów.

W związku z tym Izba w styczniu 2018 roku złożyła zawiadomienie do prokuratury. Najpierw odmówiono wszczęcia postępowania w tej sprawie, a następnie umorzono dochodzenie. NIK złożyła zażalenia na te decyzje - w konsekwencji w kwietniu tego roku Sąd Rejonowy w Olkuszu nakazał prokuraturze dalsze prowadzenie postępowania.

Ostatecznie Izba kontrolę w szpitalu przeprowadziła. Na wniosek poselski oraz starostwa powiatowego w Olkuszu sprawdzana była realizacja umów związanych z powołaniem i funkcjonowaniem Spółki Nowy Szpital w Olkuszu, w tym gospodarowanie przekazanym mieniem, zarządzanie kosztami i wynik finansowy spółki.

Jak podał NIK główną kwestią sporną pomiędzy powiatem a spółką zarządzającą szpitalem i jej większościowym udziałowcem były zobowiązania podejmowane przez szpital wobec głównego udziałowca i podmiotów powiązanych z nim kapitałowo, przede wszystkim wielkość i zasadność tych zobowiązań. Powiat nie miał pełnej wiedzy o zawieranych umowach, w szczególności o zakresach świadczonych usług, ich uzasadnieniu merytorycznym ani ekonomicznym.

"Tymczasem od 2011 roku spółka Nowy Szpital wbrew stanowisku powiatu olkuskiego konsekwentnie wprowadzała rozwiązania organizacyjne, które polegały przede wszystkim na ograniczeniu zatrudnienia i zlecaniu części zadań podmiotom zewnętrznym, w szczególności Grupie Nowy Szpital Holding SA." - podał NIK. Ponadto Grupie Nowy Szpital Holding S.A. i spółkom od niej zależnym udzielano pożyczek.

Władze szpitala w umowach zawartych z GNS w 2013 r. i 2015 r., zlecał jej realizację usług rozliczanych ryczałtowo, a w 2018 r. pomimo sprzeciwu powiatu zawarł umowę franczyzy. Została ona zakwestionowana przez starostwo, które w marcu 2018 r. wystąpiło o uchylenie uchwały Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie na drodze sądowej.

"W latach 2011-2017 szpital zlecił GNS świadczenie usług zewnętrznych pozamedycznych w 45 zakresach, za kwoty, których wysokość uznał za tajemnicę przedsiębiorstwa i wniósł o ich utajnienie. Zastrzeżenia kontrolerów NIK wzbudził sposób zlecenia GNS 19 zakresów usług, czyli wszystkich poddanych szczegółowej analizie. Powierzono je GNS na podstawie umowy z 2013 r. i 2015 r." - poinformowano w raporcie pokontrolnym. NIK nie uzyskał dokumentacji potwierdzającej, że wcześniej przeprowadzone zostały analizy ekonomiczno-finansowe oraz rozeznanie rynku.

NIK zarzuca szpitalowi, że w analizowanych umowach z GNS nie przewidziano żadnego sposobu dokumentowania realizacji usług, co praktycznie uniemożliwiało potwierdzenie, że zostały one wykonane.

"W ocenie NIK zlecenie GNS realizacji usług mogło prowadzić do nieuzasadnionego zawyżania kosztów działalności Spółki i naruszania zasad efektywnego wydatkowania środków publicznych, przekazywanych Spółce tytułem realizacji umów zawartych z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ" - podkreślono w raporcie.

Według Izby powiat nie wykorzystał wszystkich możliwości zablokowania niekorzystnych decyzji i działań zarządu spółki. Tylko raz w 2013 r. starostwo przeprowadziło w spółce kontrolę indywidualną jako wspólnik. Natomiast nie skorzystało z uprawnienia do żądania wyznaczenia przez sąd firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności spółki, czy też wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody.

NIK wystąpiła do starosty olkuskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości korzystania w szerszym zakresie z instrumentów ochrony mniejszościowego udziałowca, przewidzianych w umowie spółki, zawartych w porozumieniach oraz w kodeksie spółek handlowych.

- Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z zarządem szpitala i ustaliliśmy, że będziemy dążyć do współpracy - powiedziała w poniedziałek PAP wicestarosta powiatu olkuskiego Krystyna Kowalewska.

Zarządu szpitala w Olkuszu w stanowisku przesłanym PAP podkreślił, że "ocena przez NIK funkcjonowania szpitala w Olkuszu wydaje nam się niesprawiedliwa".

"Szpital w Olkuszu obsługuje pacjentów na bieżąco, ma dobre wyniki finansowe, płaci pracownikom, kontrahentom, nie ma długów. NIK sam to potwierdza, stwierdzając, że w okresie objętym kontrolą Spółka zapewniła ciągłość opieki medycznej mieszkańcom Powiatu Olkuskiego, w szczególności w rodzaju: lecznictwo szpitalne oraz podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna" - napisano.

W stanowisku szpitala przywołano także ten fragment raportu NIK, w którym Izba podkreślała, że jeśli chodzi o wykonywanie świadczeń zarząd spółki na bieżąco współpracował z powiatem i "nie odnotowano istotnych problemów w przepływie informacji pomiędzy powiatem i spółką w tym przedmiocie".

"Dlatego nie rozumiemy powodów, dla których NIK wchodzi w kompetencje zarządu szpitala i sugeruje, że jakieś rozwiązania byłby lepsze. Jesteśmy przekonani, że dobrze wykonujemy swoje zadania. Nie wiemy w porównaniu, do jakich szpitali NIK ocenia działalność szpitala w Olkuszu i ocenia, że mogło dojść do naruszania zasad efektywności wydatkowania środków publicznych" - napisał zarząd Nowego Szpitala w Olkuszu. I przypomniał, że łączna kwota zadłużenia szpitali w Polsce przekracza już 13 mld zł, a NIK badał tę kwestię i nieskuteczność walki z zadłużeniem szpitali w 2016 r.

"Na tym tle sytuacja szpitala w Olkuszu jest bardzo dobra i powinna być przykładem dla innych" - podkreślono. Zarząd olkuskiego szpitala odpiera też zarzuty o utrudnianiu kontroli. "Przez cały okres kontroli szpital współpracował z NIK i udostępniał wszystkie dokumenty, o które wnioskował kontroler. Nigdy nie odmówiono kontrolerowi wstępu do obiektu szpitala i innych pomieszczeń Spółki" - brzmi wydany w poniedziałek komunikat zarządu szpitala.

PAP - Małgorzata Wosion-Czoba

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum