NIL/ Rynek Zdrowia | 09-12-2014 11:02

Naczelna Rada Lekarska o biegłych sądowych

Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu projektu ustawy o biegłych sądowych przekazuje swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące tego projektu.

Fot. Archiwum

NRL podziela pogląd, że tryb ustanawiania biegłych sądowych, zakres ich praw i obowiązków oraz warunki nabywania i utraty uprawnień do pełnienia funkcji biegłego sądowego powinny być uregulowane w jednym akcie prawnym rangi ustawowej.

W ocenie NRL zasadne byłoby poszerzenie zakresu regulacji projektowanej ustawy o zapisy regulujące zasady i tryb wynagradzania biegłych sądowych. Niecelowe jest pozostawienie kwestii wynagradzania biegłych sądowych poza ustawą o biegłych sądowych, szczególnie w sytuacji, gdy zasady wynagradzania biegłego w postępowaniu karnym i w postępowaniu cywilnym regulują odrębne ustawy.

NRL wyraża przekonanie, że organy wymiaru sprawiedliwości powinny korzystać z opinii sporządzonych przez biegłych lekarzy posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, autorytet w środowisku medycznym oraz - czego ustawodawca nie dostrzegł - nienaganną postawę etyczną.

Więcej: http://www.nil.org.pl/