NRL ws. dobrych praktyk edukacyjnych oraz projektu ustawy o prawach pacjenta i RPP

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 06 września 2019 19:12

W piątek (6 września) Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowiska ws. dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz ws. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

NRL ws. dobrych praktyk edukacyjnych oraz projektu ustawy o prawach pacjenta i RPP
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W stanowisku w sprawie dobrych praktyk dotyczących organizacji wydarzeń edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów NRL wskazuje na konieczność zapewnienia, aby doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów odbywało się w sposób obiektywny, oparty na wiedzy medycznej, wolny od jakichkolwiek wpływów wykraczających poza aktualny stan wiedzy medycznej. W tym celu przyjmuje zbiór dobrych praktyk stanowiący załącznik do niniejszego stanowiska.

Stanowi on, iż program kształcenia, materiały edukacyjne i proces szkolenia powinny być wolne od wszelkich form stronniczości tzn. treść kształcenia zawarta w programie powinna być wolna od jakiegokolwiek wpływu ze strony sponsorów, podobnie jak decyzje organizatorów szkolenia dotyczące wydarzeń edukacyjnych (kursów, konferencji, sympozjów, internetowych programów edukacyjnych).
Organizator szkolenia nie powinien przyjmować wsparcia sponsora, jeżeli z jego udzieleniem związane są jakiekolwiek warunki dotyczące programu kształcenia.

W przypadku, gdy sponsorem jest podmiot lub osoba związana z przemysłem farmaceutycznym lub medycznym, sponsor nie powinien być bezpośrednio zaangażowany w przygotowanie wydarzenia edukacyjnego. Informacje dotyczące komercyjnych sympozjów satelitarnych podmiotów branżowych (tytuł, prelegenci, sesje, sponsorzy) powinny być prezentowane odrębnie od programu naukowego i materiałów szkoleniowych.

Organizator powinien zadbać, aby wszystkie materiały edukacyjne, w tym program kształcenia, program kursu, konferencji, sympozjum, internetowego programu edukacyjnego, były wolne od jakiejkolwiek formy reklamy i jakichkolwiek form stronniczości. Na programie kształcenia nie powinno znajdować się logo sponsora. Na programie kształcenia dopuszczalne jest umieszczenie jedynie logo organizatora kształcenia.

Organizator powinien zadbać, aby wydarzenie edukacyjne nie przewidywało reklamowania produktu lub producenta produktu bezpośrednio związanego z jakimkolwiek materiałem edukacyjnym lub programem kształcenia. Niedozwolone jest prezentowanie w materiałach edukacyjnych nazw handlowych leków i wyrobów farmaceutycznych oraz nazw handlowych wyrobów medycznych.
Organizatorzy powinni wymagać od wszystkich wykładowców umieszczenia deklaracji konfliktu interesów w prezentacjach.

Nazwy wydarzeń edukacyjnych powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2019 r. poz. 1480). Nazwy obcojęzyczne są dopuszczalne, o ile jest to uzasadnione międzynarodowym charakterem wydarzenia edukacyjnego, udziałem zagranicznych gości czy wykładowców lub powszechnie stosowaną terminologią w danym obszarze kształcenia medycznego.

W sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Naczelna Rada Lekarska przedstawiła uwagi do projektu.

W ocenie NRL kompensacja szkód doznanych w związku z udzielanym świadczeniem opieki zdrowotnej powinna następować w drodze rekompensat przyznawanych w ramach jednego, spójnego i wolnego od konieczności wskazywania winnych, systemu. Ciężar finansowy takiego systemu powinien spoczywać przede wszystkim na państwie z dodatkowym wsparciem ze strony producentów produktów leczniczych.

System taki powinien obejmować szkody doznane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych bez względu na rodzaj świadczenia zdrowotnego czy też formę organizacyjno-prawną podmiotu udzielającego tego świadczenia.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej zamiast tworzenia, obok istniejącego, niedoskonałego systemu rekompensat szkód będących następstwem zdarzeń medycznych w szpitalach, kolejnego systemu dedykowanego do ustalania rekompensat za szkody wynikające z powikłań poszczepiennych, potrzeba raczej wypracowania nowego, systemowego rozwiązania tych kwestii. Systemowe rozwiązanie, oparte na jednej strukturze, jednolitych procedurach i przesłankach ustalania prawa do rekompensaty, zapewni lepszą koszt-efektywność takiego systemu, niż tworzenie kilku odrębnych systemów / instytucji, działających w oparciu o odmienne reguły oraz finansowanych w odmienny sposób.

Z powyższych względów Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia projekt ustawy.

Więcej: nil.org.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum