NRL o stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie opłaty egzekucyjnej

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 22 września 2015 10:02

Ministerstwo Sprawiedliwości, w odpowiedzi na apel prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych, wyjaśnia, że w świetle obowiązujących przepisów niemożliwe jest ich obniżenie w sytuacjach gdy dotyczą rachunku bankowego NFZ.

NRL o stanowisku Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie opłaty egzekucyjnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w piśmie skierowanym do ministra sprawiedliwości i ministra zdrowia apeluje o wszczęcie prac legislacyjnych mających na celu obniżenie opłat egzekucyjnych pobieranych przez komornika w sytuacji skierowania egzekucji do rachunku bankowego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź wierzytelności przysługujących wobec tego podmiotu i określenie ich wysokości na 8 proc. wartości egzekwowanego roszczenia, nie więcej jednak niż jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W odpowiedzi Ministerstwo Sprawiedliwości pisze: „Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2015 r. poz. 790), dalej jako: „u.k.s.e.", w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego".

"Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

Dalej ministerstwo wyjaśnia, że „ w aktualnym stanie prawnym maksymalna opłata egzekucyjna, w przypadku skierowania egzekucji do rachunku bankowego Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowi więc równowartość dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, natomiast w przypadku skierowania jej do wierzytelności przysługujących wobec w/w podmiotu - trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego”.

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości ustalenie opłat sądowych na zbyt niskim poziomie prowadziłaby zatem do sytuacji, w której komornicy musieliby finansować egzekucję z własnego majątku, konsekwencją czego mogłaby być likwidacja kancelarii komorniczych i w efekcie załamanie całego systemu egzekucji sądowej w sprawach cywilnych.

„W świetle powyższego nie wydaje się być możliwe obniżenie opłat egzekucyjnych w rozpatrywanych przypadkach do proponowanej maksymalnej wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia” - wyjaśnia minister sprawiedliwości.

Więcej: www.nil.org.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum