NRL krytykuje jednoosobowe orzekanie wojskowych komisji lekarskich. "To sprzeczne z zasadami"

Autor: oprac. MCD • Źródło: Naczelna Izba Lekarska16 marca 2022 06:10

Zaopiniowanie rządowego projektu ustawy o obronie Ojczyzny w tak krótkim czasie jest niemożliwe - zwraca uwagę Naczelna Rada Lekarska. "Zawiera 805 artykułów, na 447 stronach, a jego wdrożenie spowoduje zmiany w 61 ustawach oraz uchylenie 14". Mimo to NRL zgłasza kilka uwag do projektu, m.in. w sprawie  wojskowych komisji lekarskich.

NRL krytykuje jednoosobowe orzekanie wojskowych komisji lekarskich. "To sprzeczne z zasadami"
Żołnierze 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie Fot. PAP/Darek Delmanowicz
  • Naczelna Rada Lekarska wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o obronie Ojczyzny
  • Sformułowała w nim kilka uwag i propozycji do projektu koncentrujących się na wybranych problemach dotyczących obszaru medycznego
  • Zwraca uwagę, że dokładna jego analiza, z uwagi na objętość i liczbę zmian w przepisach, jakie pociągnie za sobą, w tak krótkim czasie była niemożliwa
  • Medycy wskazują m.in. że jednoosobowe orzekanie wojskowych komisji lekarskich jest sprzeczne z zasadami orzecznictwa 

Naczelna Rada Lekarska o ustawie o obronie Ojczyzny

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny zakłada m.in. zwiększenie wydatków na armię, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową, zmiany w finansowaniu i system zachęt dla żołnierzy i kandydatów do służby, utworzenie wojskowych centrów rekrutacji czy uelastycznienie awansów w wojsku. W piątek, 11 marca, Sejm uchwalił zaproponowane przez rząd rozwiązania. W czwartek nad projektem pochylą się senatorowie. 

Swoje stanowisko w sprawie projektu ustawy wydała także Naczelna Rada Lekarska. Jak zwróciła uwagę, dokładna jego analiza w tak krótkim czasie jest niemożliwe. 

"Zawiera 805 artykułów, na 447 stronach, a jego wdrożenie spowoduje zmiany w 61 ustawach oraz uchylenie 14" - czytamy w stanowisku Naczelnej Rady Lekarskiej. 

NRL postuluje  obwody profilaktyczno-lecznicze

Mimo to przygotowano kilka uwag i propozycji do projektu koncentrujących się na wybranych problemach dotyczących obszaru medycznego. 

"Przepisy dotyczące ochrony zdrowia w wojsku, orzecznictwa oraz kształcenia kadr medycznych zostały uwzględnione w opiniowanym dokumencie – w różnych jego częściach. Niestety, projekt ustawy nie zawiera wyodrębnionego działu lub co najmniej rozdziału kodyfikującego w sposób całościowy zagadnienia związane z ochroną zdrowia wojsk, profilaktyką i lecznictwem oraz funkcjonowaniem systemu zabezpieczenia medycznego – jednego z kluczowych systemów utrzymania zdolności Sił Zbrojnych do działania. Jest to poważny mankament projektu, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę szczegółowe rozwiązania dotyczące innych sfer funkcjonowania wojska – np. „Psy i konie w Siłach Zbrojnych” – Dział XI – art. 254-267" - zwraca uwagę Naczelna Rada Lekarska.

Dlatego proponuje dodanie po art. 301, artykułu 301a o treści: „301a. 1. Tworzy się obwody profilaktyczno-lecznicze wojskowej służby zdrowia, jako struktury organizacyjne potencjału stacjonarnego systemu zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP".

Z kolei "liczbę, zasięg terytorialny, zadania na czas pokoju, kryzysu i wojny oraz podstawowe wymagania" dotyczące struktury komend tych obwodów profilaktyczno-leczniczych” określić miałby w drodze rozporządzenia  Minister Obrony Narodowej. 

Mobilizacja do wojska o stan zdrowia

Takie przepisy stanowiłyby, zdaniem Rady, „zalążek” regulacji dotyczących funkcjonowania systemu zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP.

Zwraca także uwagę, że art. 61 projektu stanowi się: że „w przypadku, gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia czynnej służby wojskowej, nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne", a w 2. Przepisu jest mowa, że "ust. 1 nie stosuje się do osób, które ubiegają się o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub do służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji, a także do osób, których stan zdrowia uległ zmianie albo istnieją uzasadnione wątpliwości co do aktualnego stanu zdrowia.”

Projektowane przepisy nie precyzują zatem, kto ma stwierdzać wątpliwości co do stanu zdrowia kandydata, skoro nie będzie on podlegał badaniom?

"Jest to ryzykowne rozwiązanie nastawione raczej na większą skuteczność rekrutacji a nie bezpieczeństwo" - wskazuje Naczelna Rada Lekarska. I wobec tego proponuje wykreślić art. 61.

Jednoosobowe orzekanie wojskowych komisji lekarskich sprzeczne z zasadami orzecznictwa 

W art. 84 ust. 3 zwraca natomiast uwagę, że przewidziano możliwość jednoosobowego orzekania wojskowych komisji lekarskich w określonych przypadkach, co - jak podkreśla, "jest sprzeczne z zasadami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego i powinno zostać wykreślone".

Projekt ustawy zakłada także zasadnicze zmiany w systemie rekrutacji wojskowej, polegające m.in. na utworzeniu wojskowych centrów rekrutacji. W skład tych centrów mieliby wejść psycholodzy wojskowi, zaś wojskowe pracownie psychologiczne zostałyby zlikwidowane.

"Zamierzenie to nie jest możliwe do zaakceptowania, gdyż oznacza de facto likwidację systemu psychoprofilaktyki w wojsku oraz podporządkowanie psychologów centrom rekrutacji, co wykluczy niezależność orzecznictwa w zakresie psychologii. Z tego względu proponuje się wykreślenie w całości art. 765 dotyczącego likwidacji Centralnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej oraz wojskowych pracowni psychologicznych" - apeluje Naczelna Rada Lekarska.

W dalszej części stanowiska samorządu lekarskiego czytamy: Art. 271 ust. 1 stanowi: „Żołnierzowi zawodowemu pobierającemu naukę właściwy organ udziela płatnego urlopu szkoleniowego na pobieranie nauki, odbywanie studiów wyższych lub studiów podyplomowych lub kształcenie w szkole doktorskiej, a także na odbycie specjalizacji medycznej…” Jednocześnie art. 274 ust. 1 pkt 8 mówi, że urlop ten w celu przygotowania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalistów z korpusu osobowego medycznego i złożenia tego egzaminu wynosi 30 dni. Natomiast art. 281 ust. 18 przewiduje, że „żołnierzowi zawodowemu – lekarzowi lub lekarzowi dentyście skierowanemu przez właściwy organ do odbycia szkolenia specjalistycznego w dziedzinie medycyny na czas odbywania zajęć w ramach tego szkolenia udziela się zwolnienia od zajęć służbowych, w całym okresie szkolenia, w wymiarze nie mniejszym niż 24 godziny tygodniowo, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym…”.

Powyższe regulacje dotyczące zasad kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów nie budzą zastrzeżeń Rady, jednak szczegółowe zapisy należałoby, jej zdaniem, doprecyzować, ponieważ sformułowanie „odbycie specjalizacji medycznej” użyte w art. 271 ust. 1 może sugerować, że chodzi o cały okres specjalizacji (zależnie od dziedziny i programu 2-6 lat), a przecież z dalszej treści wynika, że urlop szkoleniowy na przygotowanie do PES wynosi 30 dni. "Wobec powyższego, w art. 271 ust. 1 zamiast sformułowania „a także na odbycie specjalizacji medycznej…” należałoby wpisać: „a także na naukę związaną z odbywaną specjalizacją medyczną…” - radzi samorząd.

Ponadto, jak zwraca uwagę NIL, w art. 281 ust. 18 użyto błędnego określenia „szkolenia specjalistycznego w dziedzinie medycyny”, zamiast „szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny”.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum