NIL/ Rynek Zdrowia | 27-09-2013 13:37

NRL: apel o zniesienie ograniczeń dla anestezjologów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia o zniesienie ograniczeń nałożonych na lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z anestezjologii.

Przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 r. ws. standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów leczniczych stanowią, że lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii przejmuje na wezwanie prowadzenie resuscytacji i podejmuje decyzję o jej zakończeniu (pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia było to zadanie lekarzy anestezjologów).

Zgodnie z par. 8 rozporządzenia w podmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji, polegające na wykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii.

Zgodnie z ust. 2 tego przepisu lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać ww. świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji w przypadku znieczulania chorych powyżej 3 roku życia, których stan ogólny według skali ASA odpowiada stopniom I, II lub III, a w pozostałych przypadkach lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji za pisemną zgodą lekarza kierującego oddziałem wymienionym w par. 4 ust. 1 lub 2.

Ograniczenia te nie istniały w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej/

"Nie ma żadnych danych wskazujących na to, że doświadczeni lekarze anestezjolodzy, specjaliści I stopnia, radzą sobie gorzej w zakresie znieczulania dzieci poniżej 3 roku życia czy pacjentów powyżej III stopnia ASA, niż lekarze z tytułem specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii" - uważa prezes NRL.

Więcej: http://www.nil.org.pl/