NIL publikuje stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej m.in. ws. tzw. ustawy o koronerach

Autor: NIL/Rynek Zdrowia • • 27 grudnia 2019 17:05

Na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej opublikowane zostały w piątek (27 grudnia) stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 19 grudnia.

Publikowane stanowiska zostały podjęte 19 grudnia Fot. NIL

W stanowisku w sprawie projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów PNRL  pozytywnie ocenia zamiar uregulowania w jednym akcie prawnym tematyki stwierdzania, dokumentowania i rejestracji zgonu. Pozytywnie ocenia także wprowadzenie instytucji koronera oraz wynagradzania lekarzy stwierdzających zgon, sporządzających protokół zgonu lub kartę zgonu.

Jednocześnie PNRL zgłasza liczne uwagi szczegółowe: w art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. a projektu ustawy sprzeciw budzi np. przyznanie każdemu kierownikowi zespołu ratownictwa medycznego, a więc również niebędącemu lekarzem, prawa stwierdzenia zgonu. Projekt ustawy nie przewiduje także jaka jest wzajemna relacja między obowiązkami lekarza udzielającego w danej chwili świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ, a obowiązkiem stwierdzenia zgonu zgodnie z przepisami projektowanej ustawy. Wskazane jest doprecyzowanie projektowanych przepisów w zakresie sposobu postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu w realizacji tych obowiązków. Uwagi PNRL dot. projektu ustawy ujęte zostały łącznie w 21 punktach.

W sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne -  świadczenia wysokospecjalistyczne PNRL nie zgłasza uwag.

W sprawie zmniejszania wynagrodzenia lekarza zatrudnionego w ramach tzw. kontraktu o koszty zleconych badań diagnostycznych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że wynagrodzenie lekarza powinno być ustalane w oparciu o jego wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz nakład pracy i nie powinno być pomniejszane o koszt zleconych przez tego lekarza badań diagnostycznych.

W ocenie PNRL lekarz nie może być w wykonywaniu zawodu, w szczególności w doborze form diagnostyki czy terapii, poddany ekonomicznej presji, która mogłaby skłaniać go do limitowania pacjentom dostępu do badań czy świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywie oceniając takie zjawisko apeluje do kierowników podmiotów leczniczych o zaprzestanie stosowania tego rodzaju klauzul a do lekarzy o nie wyrażanie zgody na tego typu zapisy w umowach kontraktowych.

W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej PNRL wyraża ocenę negatywną - projekt w dalszym ciągu przewiduje utrzymanie na bardzo niskim poziomie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje w tym zakresie postulat wyrażony przez Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, który przewidywał wprowadzenie gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji na poziomie dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, opracowanym przez Zespół powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.Urz.MZ z 2018 r. poz. 22 oraz Dz.Urz.MZ z 2018 r. poz. 49).

Więcej: nil.org.pl

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum