NFZ: umowy na rehabilitację leczniczą w śpiączce. Jest nowelizacja zarządzenia. Istotne zmiany

Autor: oprac. PW • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia08 lipca 2021 15:00

Prezes NFZ przedstawił do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie zawierania i realizacji umów na świadczenia w rehabilitacji leczniczej dzieci i dorosłych ze śpiączką. Wprowadza nowe produkty rozliczeniowe i wymagania dotyczące potwierdzenia wykonania zabiegów domowych u chorych ze śpiączką.

NFZ: umowy na rehabilitację leczniczą w śpiączce. Jest nowelizacja zarządzenia. Istotne zmiany
Dorośli i dzieci w śpiączce. Nowe wymagania dotyczące potwierdzenia wykonania zabiegi w domu. Fot. Shutterstock

Jak czytamy uzasadnieniu do projektu zarządzenia, zmiany polegają na wprowadzeniu do stosowania taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorych ze śpiączka (ICD-10 R40.2) ustalone w obwieszczeniu z dnia 31 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Nowa taryfa w leczeniu dzieci i dorosłych ze śpiączką

Dodano nowe brzmienia zapisów § 16 ust. 4 oraz § 17 ust. 4, które są powiązane z realizacją nowo określonych produktów rozliczeniowych w zakresie leczenia dzieci ze śpiączką oraz leczenie dorosłych chorych ze śpiączką i wynikają z projektu taryfy określonej w raporcie AOTMiT. Powyższa zmiana nadała nowe brzmienie dla załącznika nr 1n do zarządzenia. Skutek finansowy dla powyższej zmiany będzie powodował wzrost wydatków po stronie publicznego płatnika w wysokości około 4,4 mln zł do 5,3 mln zł.

Ponadto nadano nowe brzmienie § 12 ust. 14 oraz uchylono § 13 ust. 1, który odnosił się do składania przez świadczeniobiorców podpisów w dokumentacji medycznej jako potwierdzenia realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych.

Podpis odręczny opiekuna jako potwierdzenie rehabilitacji w domu - konieczny

Jak wyjaśnia prezes NFZ, obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, obliguje podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Coraz częstsze występowanie elektronicznej dokumentacji medycznej, dla której uchylane przepisy nie przewidują rozwiązań w zakresie sposobu potwierdzenia realizacji zabiegów oraz uruchomienie dodatkowych funkcjonalności informatycznych (Internetowe Konto Pacjenta), dają możliwość weryfikacji rozliczonych świadczeń ze stanem faktycznym.

Natomiast w przypadku nowego brzmienia § 12 ust. 14 pozostawiono złożenie podpisu przez świadczeniobiorcę lub opiekuna w ramach realizacji fizjoterapii domowej. Ze względu na charakter świadczenia, realizowany poza miejscem udzielania świadczeń, podpis świadczeniobiorcy lub opiekuna jest dla płatnika jedynym potwierdzeniem odbytego świadczenia. Poza podmiotem leczniczym nie ma bowiem instrumentów weryfikujących wykonane procedury.

Rehabilitacja domowa nie zawsze prowadzona jest w trybie ciągłych spotkań dzień po dniu i również ze względu na ten aspekt zachowano możliwość weryfikowania tego rodzaju świadczeń.

Wizyta fizjoterapeutyczna i informacja o efektach zabiegów u pacjentów w śpiączce

Zmieniono również brzmienie § 12 ust. 9, w którym dokonano modyfikacji w zakresie realizowania wizyty fizjoterapeutycznej zarówno na początku jak i na końcu cyklu zabiegów.

Zmiana ta ma kluczowe znaczenie w aspekcie monitorowania efektów prowadzonej terapii. Informacja o sposobie i efektach cyklu zabiegów zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej jest przekazywana lekarzowi wystawiającymi skierowanie na cykl zabiegów.

Bez przeprowadzenia wizyty fizjoterapeutycznej określającej stan funkcjonalny początkowy pacjenta przed rozpoczynającym się procesem rehabilitacyjnym trudno przekazać informację o efektach prowadzonej terapii, jak również monitorować postęp rehabilitacyjny.

Dokonano również zmiany w § 20 ust. 12 i 15, w których doprecyzowano czas dany świadczeniodawcy na złożenie wniosku poprzez użycie sformułowania „w terminie 7 dni roboczych”.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum