Ministerstwo Zdrowia zaskakuje. Tych świadczeń nie będzie finansował budżet państwa, ale nasze składki na NFZ

Autor: oprac. PW • Źródło: URM, Rynek Zdrowia01 października 2022 11:05

Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu ustawy, który zakłada, że budżet państwa wycofa się z finansowania m.in. świadczeń wysokospecjalistycznych i ratownictwa medycznego. Te pieniądze ma teraz znaleźć NFZ. Mają pochodzić z naszych składek wpłacanych na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt założeń został opublikowany 30 września.

Ministerstwo Zdrowia zaskakuje. Tych świadczeń nie będzie finansował budżet państwa, ale nasze składki na NFZ
Zespoły ratownictwa medycznego mają być finansowne z naszych składek na NFZ. Dotąd robił to budżet państwa. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
  • 30 września opublikowane zostały założenia do projektu zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • Projekt, za przygotowanie którego jest odpowiedzialne Ministerstwo Zdrowia zaskakuje, gdyż zawiera m.in. daleko idące zmiany dotyczące finansowania niektórych świadczeń w ochronie zdrowia
  • Będą finansowane już nie przez budżet państwa, ale ze składek na NFZ, które płacą obywatele
  • Projekt zakłada objęcie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia m.in. wszystkich świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla osób powyżej 75. roku życia.
  • Także z naszych składek na NFZ, a nie jak dotąd z budżetu państwa, ma być finansowane funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego

Zapłaci już nie budżet państwa a NFZ z naszych składek

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w piątek (30 września) został przedstawiony Projekt założeń do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zaskakuje, gdyż skrywa proponowane zmiany w prawie, które w większości nie dotyczą zawodu lekarza, lecz finansowania świadczeń w ochronie zdrowia.

Z projektu wynika, że budżet państwa wycofuje się z finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych, niektórych leków wydawanych starszym osobom, szczepionek stosowanych w szczepieniach obowiązkowych oraz finansowania ratownictwa medycznego. Teraz te zakresy mają być finansowane przez NFZ, z pieniędzy pochodzących ze składek obywateli na ubezpieczenie zdrowotne.

Co przewiduje projekt

Projekt przewiduje m.in. objęcie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

  • świadczeń wysokospecjalistycznych
  • leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dla osób powyżej 75. roku życia (tzw. „leki 75 plus”) oraz leków dla kobiet w ciąży (tzw. „ciąża plus”)
  • leków oraz wyrobów medycznych nabywanych w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia
  • zmianę źródła finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego polegającą na przeniesieniu ich finansowania z budżetu wojewodów do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • włączenie do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia nabycia szczepionek wykorzystywanych do szczepień obowiązkowych w ramach programu szczepień ochronnych.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, świadczenia wysokospecjalistyczne są obecnie finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków dotacji z budżetu państwa.

Projekt przewiduje przeniesienie źródła finansowania tych świadczeń z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak stwierdza Ministerstwo Zdrowia "istniejące mechanizmy zapewniające finansowanie pełnej realizacji umowy przez Narodowy Fundusz Zdrowia - także świadczeń udzielonych w stanach nagłych - uzasadniają jednolite finansowanie tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia".

NFZ ma nabywać leki w leczeniu hemofilii i HIV

NFZ ma przejąć od ministra zdrowia nabywanie leków w dwóch programach: Narodowym Programie Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023 oraz Rządowym programie polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026 z modułem Leczenie DAA przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C pacjentów osadzonych w zakładach penitencjarnych na lata 2022-2024).

Finansowanie zespołów ratownictwa medycznego to już nie zadanie państwa

Jak przekonuje Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu dotyczącym zmian w finansowaniu zespołów ratownictwa medycznego, "powierzenie finansowania świadczeń w rodzaju ratownictwo medyczne Narodowemu Funduszowi Zdrowia spowoduje, że w jednym podmiocie skupią się wszystkie zadania związane z planowaniem środków na ten cel, ich wydatkowaniem i rozliczaniem"
 
Dotąd ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz.1720) określa, że finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego odbywa się ze środków budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie.

Wojewodowie są odpowiedzialni za planowanie środków na ten cel i powierzają przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, zawieranie i rozliczanie wykonania tych umów dyrektorowi właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wojewodowie będą nadal odpowiedzialni za sporządzanie wojewódzkich planów działania systemu, na podstawie których - podobnie jak dotychczas - oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia będą przeprowadzały postępowania w sprawie zawarcia umów na zadania Zespołów Ratownictwa Medycznego.

Pełna treść założeń ustawy znajduje się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum