Ministerstwo Zdrowia powołało nowy zespół. Chodzi o fizjoterapeutów

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia21 lipca 2022 17:30

21 lipca zawiązano Zespół do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zarządzenie dotyczące powołania zespołu wchodzi w życie 22 lipca.

Ministerstwo Zdrowia powołało nowy zespół. Chodzi o fizjoterapeutów
Przewodniczącym zespołu została Joanna Święchowicz-Kijowska z Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia. Fot. Shutterstock
 • 21 lipca zostało ogłoszone nowe zarządzenie Ministra Zdrowia 
 • Dokument dotyczy powołania Zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • W zarządzeniu wymieniono członków zespołu i określono zadania
 • Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia

Zespół do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Znamy skład

21 lipca ogłoszone zostało zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw ewaluacji standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, na podstawie odpowiednich zapisów w ustawie o Radzie Ministrów.

Na mocy zarządzenia powołano Zespół do spraw opracowania ewaluacji standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Zespół ten stanowi organ pomocniczy ministra zdrowia.

W skład Zespołu wchodzą:

 • przewodniczący – Joanna Święchowicz-Kijowska, Naczelnik Wydziału Kształcenia w Zawodach Medycznych w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • zastępca przewodniczącego – dr hab. n. o zdr. Elżbieta Skorupska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • zastępca przewodniczącego – dr n. med. Katarzyna Gierat-Haponiuk, Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • członkowie:
  a) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
  b) przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki;
  c) konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii;
  d) przedstawiciel Krajowej Rady Fizjoterapeutów;
  e) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii;
  f) przedstawiciel Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska;
  g) przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii;
  h) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
  i) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
  j) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademii Wychowania Fizycznego;
  k) przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Sekretarz – dr hab. n. o zdr. Małgorzata Domagalska-Szopa, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Oprócz wymienionego składu w pracach mogą - na zaproszenie przewodniczącego lub jego zastępców - uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami zespołu.

Zadania zespołu i przewodniczącego

Jak wskazano w zarządzeniu, zadaniem zespołu jest opracowanie ewaluacji standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Pracami zespołu kierować ma przewodniczący, którego zadania to w szczególności:

 • planowanie i organizowanie prac zespołu;
 • zwoływanie posiedzeń zespołu;
 • ustalanie porządku dziennego posiedzeń zespołu;
 • prowadzenie posiedzeń zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;
 • reprezentowanie zespołu na zewnątrz;
 • podpisywanie protokołów z posiedzeń zespołu;
 • sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań zespołu;
 • informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności zespołu.

Zgodnie z treścią zarządzenia pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się nie później niż 2 miesiące od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum