Ministerstwo Zdrowia o sytuacji Polaków studiujących medycynę na Ukrainie

Autor: NIL/ Rynek Zdrowia • • 18 kwietnia 2014 13:51

W przypadku zaistnienia sytuacji braku możliwości odbywania kształcenia w uczelniach medycznych na Ukrainie przez obywateli polskich, obowiązujące przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym umożliwiają ubieganie się o podjęcie studiów medycznych w Polsce - informuje wiceminister zdrowia, Aleksander Sopliński.

Jest to odpowiedź resortu zdrowia na pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza w sprawie sytuacji Polaków studiujących medycynę na Ukrainie.

Jak przypomina MZ, zgodnie z art. 171 ust. 3 ww. ustawy student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej, za zgodą kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni przyjmującej, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

Ponadto zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy do odbywania studiów medycznych w polskiej uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz posiada świadectwo dojrzałości.

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy uczelnie są autonomiczne we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w tej ustawie, co oznacza, iż w sprawach nieuregulowanych przepisami odrębnymi, uczelnie mają prawo do podejmowania uchwał dookreślających ich wewnętrzne procedury, np. procedurę przeniesienia studenta z innej uczelni medycznej, zasady rekrutacji, procedurę nostryfikacji stąd procedury te mogą być różne w każdej uczelni. Trzeba mieć jednak na uwadze, że ww. procedura musi być zgodna z przepisami ww. ustawy.

Z powyższego wynika, że Minister Zdrowia nie uczestniczy w rekrutacji na studia medyczne obywateli polskich w Polsce lub w ewentualnej próbie ubiegania się o przeniesienie obywateli polskich kształcących się w uczelniach medycznych na Ukrainie do polskich uczelni medycznych.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych aktualna sytuacja na zachodniej Ukrainie jest stosunkowo stabilna. W ostatnim czasie nie odnotowano niepokojących informacji o zagrożeniach dla życia lub zdrowia obywateli RP przebywających w tym rejonie.

W ocenie Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych sprawą indywidualną każdego studenta jest podjęcie decyzji o jego dalszej edukacji na Ukrainie lub powrocie do kraju i podjęciu studiów w Polsce.

Wiceminister odniósł się także do kwestii zwiększenia limitów przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko dentystyczny.

"Corocznie Minister Zdrowia zwraca się do uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym o przedstawienie propozycji limitu przyjęć. Propozycje te opracowywane są przez władze uczelni na podstawie możliwości dydaktycznych uczelni, zatem po analizie dokonanej zarówno w zakresie bazy kadrowej, jak i materialnej danej uczelni. Z uwagi na politykę wspierania wzrostu limitu przyjęć na powyższe kierunki uwzględniany jest najwyższy możliwy do zapewnienia przez uczelnię limit przyjęć tj. nie mniejszy niż uprzednio zaproponowany przez uczelnie" - informuje Aleksander Sopliński.

Wiceminister dodaje, że limit przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w ostatnich latach ma stałą tendencję wzrostową, pomimo trudnej sytuacji budżetu państwa. Przykładowo w porównaniu z rokiem akademickim 2007/2008 limit na studiach stacjonarnych kierunku lekarskiego wzrósł z 2695 miejsc do 3165 miejsc w roku akademickim 2013/2014, tj. o 470.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum