Dziennik Urzędowy MZ/Rynek Zdrowia | 08-12-2017 12:54

MZ: zmiana statutu Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie

Na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie (z 7 grudnia) zmieniające statut Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Zarządzenie nadaje nowe brzmienie poprzedniemu zarządzeniu w sprawie nadania statutu ośrodka w jego pierwszym paragrafie: „Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110), prowadzonym w formie państwowej jednostki budżetowej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.”.

Zarządzenie też uchyla w par. 9, ust. 1 uchyla punkt 1 oraz punkty 3-5.

Więcej: www.dziennikmz.gov.pl