MZ zapowiada koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali

Autor: MZ, RR/Rynek Zdrowia • • 22 grudnia 2015 20:58

We wtorek wieczorem (22 grudnia) Ministerstwo Zdrowia opublikowało propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej z 2011 r. Najważniejsza zmiana zakłada koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali w spółki i obowiązek przekazywania zysków spółek na działalność leczniczą.

MZ zapowiada koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali
MZ zapowiada koniec z przymusowymi przekształceniami szpitali. Fot. Archiwum

MZ uważa, że należy zachować obecnie obowiązujące rozwiązanie, w myśl którego w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w spzoz pokrywa go sam spzoz (przy czym pokrycie to ma się odbywać z funduszu zakładu). Natomiast w przypadku niemożliwości zastosowania tego rozwiązania, działania naprawcze podejmuje podmiot tworzący.

Proponuje się, aby jedynym działaniem naprawczym było pokrycie przez podmiot tworzący ujemnego wyniku finansowego spzoz za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości. Zdaniem MZ to rozwiązanie uprości przepisy oraz wzmocni bezpośrednio odpowiedzialność podmiotów tworzących wobec spzoz, a pośrednio wpłynie na poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz osób zatrudnionych w spzoz co do stabilności jego działania.

MZ wskazuje, że przepisy ustawy o działalności leczniczej w obecnym brzmieniu nie regulują, na jakie cele są przeznaczane zyski podmiotów leczniczych, będących spółkami kapitałowymi, w których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego albo uczelnia medyczna posiadają ponad 50% akcji albo udziałów. Proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania zysku na działalność leczniczą (świadczenia zdrowotne, promocja zdrowia, inwestycje, remonty, zakup sprzętu i aparatury, pokrycie strat z lat ubiegłych, place zabaw, płace), co zapewni tym podmiotom leczniczym środki finansowe.

Jednocześnie przewiduje się rozszerzenie zakazu zbywania udziałów albo akcji podmiotom prywatnym, co umożliwi zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego udziałów i akcji w ww. spółkach.

Proponuje się, żeby wojewodowie zajęli się kontrolą podmiotów wykonujących działalność leczniczą i sprawdzali, czynie nie łamią one zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi (chodzi o nielegalny wywóz leków, których w Polsce brakuje).

Generalnie wojewodowe mieliby otrzymać uprawnienia kontrolne wobec podmiotów działających w województwach analogiczne do tych, które posiada minister zdrowia.

Proponuje się dodanie w ustawie przepisu nakładającego na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązku współdziałania z Policją w przypadku poszukiwania osoby zaginionej. Obowiązek poinformowania Policji o przyjęciu pacjenta dotyczyłby pacjentów małoletnich, z których przedstawicielem ustawowym nie można nawiązać kontaktu, oraz pacjentów, których tożsamości nie można ustalić albo potwierdzić na podstawie dokumentów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum