MZ ws. prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 17 kwietnia 2019 13:58

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane Zarządzenie z 16 kwietnia 2019 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej oraz wyłaniania realizatorów innych programów realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zarządzenie reguluje kwestie związane z terminowością składania ofert oraz z obowiązkami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zgodnie z nim oferty składa się w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ogłoszenia o konkursie ofert.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia. Minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek dyrektora komórki właściwej, może ustalić inny (dłuższy) termin składania ofert.

Oferty złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert podlegają odrzuceniu.

Do konkursów ofert wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Nowelizowane Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej: dziennikmz.mz.gov.pl

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum