MZ: projekt ustawy o zdrowiu publicznym do konsultacji

Autor: PAP, MZ/Rynek Zdrowia • • 31 marca 2015 09:11

Powołanie pełnomocnika rządu oraz rady ds. zdrowia publicznego i stworzenie Funduszu Zdrowia Publicznego zasilanego wpływami z akcyzy od alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych zakłada projekt ustawy o zdrowiu publicznym, który trafił do konsultacji społecznych.

MZ: projekt ustawy o zdrowiu publicznym do konsultacji

W uzasadnieniu projektu napisano, że dzięki realizacji przewidzianych w nim zadań możliwa będzie "znacząca poprawa sytuacji zdrowotnej" polskiego społeczeństwa. Służyć temu ma m.in. promocja zdrowia i zapobieganie chorobom, niwelowanie nierówności zdrowotnych oraz wspieranie innowacyjności i stabilności systemu opieki zdrowotnej.

Powstanie Narodowy Program Zdrowia
Projekt zakłada utworzenie stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Zdrowia Publicznego. Ma on być w randze wiceministra zdrowia, powoływać i odwoływać go będzie premier. Do zadań pełnomocnika będzie należało m.in. przygotowywanie projektu Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz gromadzenie informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej społeczeństwa.

Pełnomocnik ma też sygnalizować właściwym organom i podmiotom potrzebę podjęcia określonych zadań z zakresu zdrowia publicznego, a także sporządzać informację o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, zrealizowanych w danym roku na podstawie NPZ.

Zgodnie z projektem powołana miałaby zostać także Rada do Spraw Zdrowia Publicznego - jako organ opiniodawczo-doradczy pełnomocnika. Do jej zadań ma należeć m.in. opiniowanie projektów NPZ i przedstawianie pełnomocnikowi propozycji zadań w zakresie zdrowia publicznego.

W skład rady weszliby m.in. przedstawiciele prezydenta, ministrów, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, samorządu terytorialnego, PAN, NFZ, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, NIZP - PZH, GIS, a także samorządów lekarzy i pielęgniarek - Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Cel strategiczny
Projekt przewiduje, że NPZ, w drodze rozporządzenia, ustanawiać będzie rząd. Ma to być strategiczny dokument, oparty na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności.

W NPZ ma zostać określona m.in. charakterystyka głównych zagrożeń zdrowia, w tym czynniki środowiskowe, biologiczne, społeczne i ekonomiczne - ze wskazaniem obszarów priorytetowych dla zdrowia publicznego.

W programie wskazany ma być jego cel strategiczny, ukierunkowany na wydłużenie życia mieszkańców Polski, poprawę jakości życia związanej ze zdrowiem oraz wyrównywanie nierówności społecznych w zdrowiu. Będą w nim też określone zadania dotyczące rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także tworzenia warunków ułatwiających prowadzenie prozdrowotnego stylu życia.

NPZ ma być przyjmowany na czas nie krótszy niż pięć lat. Określanie sposobów realizacji jego celów oraz bieżąca koordynacja działań wynikających z programu ma należeć do Komitetu Sterującego NPZ. W skład Komitetu ma wejść pełnomocnik rządu oraz przedstawiciele ministrów.

Co dwa lata pełnomocnik rządu ma sporządzać informację o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego, zawierającą ocenę zgodności tych zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej. Pełnomocnik ma przekazywać informację rządowi, a ten - Sejmowi.

Finansowanie zapewnione
Zadania określone w NPZ mają być finansowane głównie z Funduszu Zdrowia Publicznego, zasilanego m.in. 1 proc. wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych, 0,5 proc. wpływów z akcyzy od wyrobów tytoniowych oraz 3 proc. wpływów z gier hazardowych objętych monopolem państwa. Dysponentem funduszu ma być minister zdrowia.

Ze środków Funduszu Zdrowia Publicznego finansowane mają być m.in. koszty wdrażania Krajowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Ograniczania Następstw Zdrowotnych Palenia Tytoniu oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W 2016 r. na zadania z zakresu zdrowia publicznego przeznaczonych ma zostać maksymalnie 275 mln zł - 61 mln zł z budżetu państwa i 214 mln zł z Funduszu Zdrowia Publicznego. Łącznie w latach 2016-2025 ma to być ponad 3,5 mld zł.

Ustawa ma wejść w życie z początkiem 2016 r.

Więcej: www.mz.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum