Ministerstwo Zdrowia sankcjonuje 17 nowych zawodów medycznych

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia, RCL30 stycznia 2022 18:49

Projekt ustawy dotyczący 17 zawodów medycznych został przekazany do konsultacji publicznych. Dotyczy m.in. opiekunów medycznych, logopedów, dietetyków oraz masażystów.

Ministerstwo Zdrowia sankcjonuje 17 nowych zawodów medycznych
Ministerstwo Zdrowia sankcjonuje 17 nowych zawodów medycznych Fot. AdobeStock
 • Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
 • Dokument dotyczy 17 zawodów medycznych. To  m.in. opiekun medyczny, podiatra, logopeda, dietetyk, masażysta, higienistka stomatologiczna, protetyk słuchu czy technik ortopeda
 • Ustawa określi, kto i na jakich warunkach będzie mógł wykonywać dany zawód. Ponadto odnosi się do kwestii odpowiedzialności zawodowej, wskazuje też kary za naruszenie zasad etyki zawodowej
 • Poza tym przewiduje stworzenie rejestru, dzięki któremu tak pracodawca, jak i pacjent będą mogli sprawdzić uprawnienia danej osoby do wykonywana zawodu
 • Projekt reguluje także m.in. kwestię płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie

17 nowych zawodów medycznych. Ustawa określa, kto będzie mógł je wykonywać

Celem projektu ustawy jest - jak czytamy w uzasadnieniu dokumentu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Jak zastrzegają autorzy ustawy, nie odnosi się ona do zawodów medycznych uregulowanych w odrębnych przepisach, jak zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty. 

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów:

 • asystentka stomatologiczna;
 • dietetyk;
 • elektroradiolog;
 • higienistka stomatologiczna;
 • logopeda;
 • masażysta;
 • opiekun medyczny;
 • optometrysta;
 • ortoptystka;
 • podiatra;
 • profilaktyk;
 • protetyk słuchu;
 • technik dentystyczny;
 • technik farmaceutyczny;
 • technik ortopeda;
 • technik sterylizacji medycznej;
 • terapeuta zajęciowy

- Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego - argumentuje resort zdrowia. 

Ustawa ma ograniczyć dostęp do zawodów medycznych osobom bez kwalifikacji

Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do zawodów medycznych osobom, które "nie posiadają właściwych kwalifikacji".

- Jednocześnie będzie to gwarantowało zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń. Ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy - przekonuje MZ.

Ustawa określa również warunki, jakie musi spełniać dana osoba, aby
wykonywać zawód medyczny. Konieczne są:

 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego 
 • odpowiednie kwalifikacje
 • wpis do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego

Rejestr osób wykonujących zawód medyczny

W projekcie ustawy określono, iż rejestr osób wykonujących zawód medyczny w systemie teleinformatycznym będzie prowadziło Ministerstwo Zdrowia. 

- Rejestr osób wykonujących zawód medyczny pozwoli na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju - wskazuje resort zdrowia. 

Jednak co bardziej istotne pozwoli on na weryfikację osób wykonujących poszczególne zawody medyczne pracodawcom, jak i pacjentom.

- Umożliwi potwierdzenie kwalifikacji, każdej osoby wykonującej zawód medyczny - podkreśla MZ.

Rejestr będzie jawny w zakresie: numeru wpisu, daty wpisy, imienia i nazwiska, informacji o realizacji ustawicznego rozwoju zawodowego, informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego, informacji o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu, daty wykreślenia z rejestru wraz z podaniem przyczyny.

Obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego

Ustawa o zawodach medycznych wprowadza również zasadę, że "osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego".

- Nałożony przepisami obowiązek doskonalenia zawodowego jest  usankcjonowaniem działającego już na rynku pracy doskonalenia posiadanych umiejętność przez kadry medyczne. Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym - wskazują autorzy projektu. 

Jak wyjaśniają szkolenie specjalizacyjne jest realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Natomiast kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez osobę wykonującą zawód medyczny dodatkowej wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych.

- Kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem teoretycznym w formie pisemnej albo ustnej lub egzaminem praktycznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem tego kursu. Odbycie kursu kwalifikacyjnego jest potwierdzone zaświadczeniem - czytamy w uzasadnieniu. 

Ponadto osoba wykonująca zawód medyczny ma również obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez kurs doskonalący oraz samokształcenie.

Ustawiczny rozwój zawodowy osób wykonujących zawód medyczny będzie realizowany w 5-letnim okresie edukacyjnym. Za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym osoba wykonująca zawód medyczny uzyskała wpis do rejestru - czytamy w projekcie.

Odpowiedzialność zawodowa zawodów medycznych

Projektowane przepisy regulują również kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny obejmuje:

 • czynności sprawdzające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
 • postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Przewodniczącego Komisji;
 • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, zwaną dalej „Komisją”

Komisja, jak czytamy w projekcie ustawy, będzie się składała z 38 członków, powoływanych przez ministra zdrowia na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu medycznego oraz 4 przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia.

Katalog kar za przewinienia zawodowe obejmuje:

 • upomnienie;
 • naganę;
 • karę pieniężną;
 • wykreślenie z rejestru na okres od roku do 5 lat;
 • zawieszenie prawa do wykonywania zawodu medycznego na okres od 3 miesięcy do roku;
 • pozbawienie prawa do wykonywania zawodu medycznego.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum