MZ/Rynek Zdrowia | 23-02-2015 16:10

MZ o nowych wzorach kart zgonu

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia opublikowana została informacja o tym, że z dniem 1 marca br,, wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, które regulują zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 144 ust. 7 w związku z art. 149 ww. ustawy, z dniem 1 marca 2015 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu. W załączniku do rozporządzenia zawarty jest (możliwy do pobrania i korzystania) wzór karty zgonu.

"(...) Należy zwrócić uwagę, że od dnia 1 marca 2015 r. w ww. rozporządzeniu określono zakres danych jakie będą zawarte w karcie zgonu od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z ww. rozporządzeniem karta zgonu, będzie możliwa do sporządzenia w obu postaciach tj. papierowej opatrzonej własnoręcznym podpisem lub elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego bezpiecznym podpisem elektronicznych weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby sporządzającej kartę zgonu” - czytamy w komunikacie.

Więcej: www.mz.gov.pl