Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Jest rozporządzenie ministra zdrowia

Autor: oprac. KM • Źródło: Dziennik Ustaw/Rynek Zdrowia06 września 2022 06:38

5 września w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów.

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Jest rozporządzenie ministra zdrowia
Rozporządzenie określa m.in. zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych oraz sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny. Fot. Shutterstock
 • 5 września w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów
 • Dokument określa m.in. zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych oraz sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny
 • Załącznik do rozporządzenia określa wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego
 • Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Nowe rozporządzenie ministra zdrowia

Rozporządzenie określa:

 • zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;
 • sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kurs kwalifikacyjny;
 • sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
 • wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Kursy kwalifikacyjne obejmują problematykę:

 • przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia przeciw
  COVID-19 oraz wykonywania szczepienia przeciw COVID-19;
 • przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania szczepień, do których farmaceuta jest uprawniony na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz
  zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • wykonywania następujących badań diagnostycznych:
  a) badania podstawowych parametrów życiowych: ciśnienia krwi, tętna, pulsu oraz saturacji krwi,
  b) pomiaru masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie, a także obliczania wskaźnika BMI (ang. Body Mass Index)
  i stosunku obwodu talii do obwodu bioder (WHR – ang. Waist-Hip Ratio),
  c) testu stężenia glukozy we krwi,
  d) kontroli panelu lipidowego (cholesterol, frakcja HDL i LDL oraz trójglicerydy),
  e) szybkiego testu do wykrywania grypy, stężenia białka C-reaktywnego, antygenu Streptococcus z grupy A,
  Helicobacter – testu z krwi.

W celu zakwalifikowania farmaceuty do odbycia kursu kwalifikacyjnego jednostka szkoląca, o której mowa w ustawie o zawodzie farmaceuty, lub Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, powołują komisję kwalifikacyjną, która przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne.

Wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego

Farmaceuta składa do organizatora kursu wniosek o rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w terminie podanym na stronie internetowej organizatora kursu.

Wniosek farmaceuty zawiera:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • numer dokumentu „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”;
 • adres do korespondencji, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeżeli farmaceuta je posiad

Do wniosku farmaceuta dołącza kserokopię lub elektroniczną kopię dokumentu potwierdzającego co najmniej 12-miesięczny staż pracy w zawodzie farmaceuty w pełnym wymiarze.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku komisja kwalifikacyjna wzywa farmaceutę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania oraz poucza go, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Do odbycia kursu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna kwalifikuje farmaceutów według kolejności zgłoszeń, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych.

Realizacja egzaminu

Kurs kwalifikacyjny jest realizowany w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem. Egzamin teoretyczny w formie pisemnej albo ustnej lub egzamin praktyczny przeprowadza komisja egzaminacyjna, składająca się z trzech osób powołanych przez organizatora kursu. Egzamin pisemny jest przeprowadzany w formie testu w trybie stacjonarnym albo za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem.

Pozytywny wynik z egzaminu pisemnego otrzymuje osoba zdająca, która uzyskała co najmniej 60 proc. poprawnych odpowiedzi możliwych do uzyskania.

Egzamin ustny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i obejmuje 3 pytania egzaminacyjne. Pozytywny wynik z egzaminu ustnego otrzymuje osoba zdająca, która odpowiedziała poprawnie na co najmniej 2 pytania egzaminacyjne.

Egzamin praktyczny jest przeprowadzany w trybie stacjonarnym i obejmuje wykonanie 3 zadań egzaminacyjnych, których celem jest sprawdzenie w warunkach symulowanych praktycznych umiejętności farmaceuty. Pozytywny wynik z egzaminu praktycznego otrzymuje osoba zdająca, która poprawnie wykonała co najmniej 2 zadania egzaminacyjne.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum