RR/Rynek Zdrowia | 21-01-2015 11:59

Krystyna Barbara Kozłowska: pozytywne zmiany w ustawie o prawach pacjenta

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele pozytywnych zmian - ocenia Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, w wypowiedzi dla portalu rynekzdrowia.pl.

Wskazuje, że jedną z nich jest umożliwienie RPP nałożenia kary finansowej na podmiot leczniczy, w przypadku ponownego naruszenia przez ten podmiot tego samego prawa pacjenta. Dodatkowo projekt zakłada rozszerzenie możliwości nałożenia kary finansowej w sytuacji, gdy dany podmiot leczniczy ponownie podejmie działania, które już zostały uznane za praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

- Uważam, że wzmocnienie w ten sposób moich uprawnień jako Rzecznika, zwiększy skuteczność ochrony praw pacjentów - twierdzi Krystyna Barbara Kozłowska.

Pacjent nie musi powoływać się na przepis
Podkreśla, że inna niezwykle ważna zmiana dotyczy uproszczenia instytucji sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Uproszczenie to ma polegać na odstąpieniu od wymogu wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta, na które opinia albo orzeczenia ma wpływ.

- Jak pokazuje doświadczenie, wiele składanych do Komisji Lekarskiej wniosków nie mogło zostać rozpatrzonych właśnie z powodu niespełnienia tego wymogu formalnego. Myślę więc, że zmiana ta była niezwykle potrzebna i przyczyni się do wzrostu liczby rozpatrywanych przez Komisję Lekarską wniosków - przekonuje RPP.

Zauważa jednocześnie, że z korzyścią dla pacjenta jest doprecyzowanie sprawy sprzeciwu wnoszonego wtedy, gdy lekarz odmówi wydania opinii albo orzeczenia. Dodatkowo lekarz będzie miał obowiązek odnotowania odmowy w dokumentacji medycznej pacjenta, co przyczyni się do skuteczności takiego sprzeciwu.

Komisje w dalszym ciągu zajmować się będą tylko szpitalami
Krystyna Barbara Kozłowska przypomina, że propozycję rozszerzenia możliwości dochodzenia roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych zgłosiła już w 2013 roku. Zaproponowana zmiana zakładała umożliwienie złożenia do wojewódzkiej komisji wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego w przypadku zdarzeń będących następstwem świadczeń zdrowotnych udzielanych nie tylko w szpitalach, ale także np. w poradniach specjalistycznych.

- W wielu przypadkach procedury realizowane w ramach świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej łączą się z koniecznością dokonania skomplikowanych czynności medycznych. Ponadto wiele z nich związanych jest z zastosowaniem metod inwazyjnych, a tym samym w wyniku ich przeprowadzenia może dojść do zakażenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta - przekonuje o potrzebie uwzględnienia tego postulatu.

- Propozycja ta nie została jednak uwzględniona - przyznaje RPP.

Czytaj: Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta: rewolucji raczej nie będzie

Dokumentację medyczną można wypożyczyć
Kolejną kwestią uwzględnioną w projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw jest możliwość wypożyczenia oryginału dokumentacji medycznej. Wspomniany projekt zakłada, że pacjent będzie mógł z niej skorzystać tylko w określonych przypadkach. Jednym z nich są sytuacje, gdy sporządzenie kopii dokumentacji mogłoby spowodować zwłokę w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zagrażając życiu lub zdrowiu pacjenta.

Projekt zakłada również, że dokumentacja w formie papierowej miałaby być udostępniania pacjentom i osobom upoważnionym przede wszystkim do wglądu lub przez sporządzenie kopii, odpisów albo wyciągów.

Kolejnym możliwym sposobem udostępniania dokumentacji medycznej, prowadzonej w postaci papierowej, byłoby wykonywanie na wniosek pacjenta jej skanów - o ile pozwalają na to możliwości organizacyjne i techniczne podmiotu leczniczego. Istniałaby też możliwość uzyskania dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej, która udostępniana będzie przez elektroniczną transmisję danych lub na informatycznym nośniku danych. Dodatkowo na prośbę pacjenta, wykonywane mają być papierowe wydruki elektronicznie prowadzonej dokumentacji.

- Cieszy mnie, że uwzględniono proponowaną m.in. przeze mnie zmianę zakładającą zmniejszenie maksymalnej wysokości opłaty za sporządzenie kopii z obecnych ok. 75 gr za stronę do ok. 50 gr. Jest to zmiana bardzo korzystna dla pacjentów - dodaje.

- Bardzo ważne jest dla mnie również uregulowanie kwestii udostepnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Mając na uwadze zgłoszenia od rodzin zmarłych pacjentów, które dotyczyły problemów z uzyskaniem dokumentacji medycznej, od wielu lat zabiegałam o doprecyzowanie przepisów w tym zakresie - wskazuje RPP.

Przy zmianie lekarza nie są potrzebne oryginały dokumentacji medycznej
Odnosząc się do problemów pacjentów, którzy w czasie protestów lekarzy POZ chcieli zmienić lekarza rodzinnego, ale nie mieli dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej, Kozłowska wyjaśnia, że taka zmiana nie wiąże się z koniecznością dostarczenia oryginału dotychczas prowadzonej dokumentacji do nowo wybranego lekarza. Wskazuje, że wystarczy kopia lub odpis.

- Ponadto na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta lekarz, którego pacjent wybrał na swojego nowego lekarza POZ, również może wystąpić o kopię dokumentacji medycznej pacjenta. Bowiem podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną innym podmiotom leczniczym, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.