Jest projekt rozporządzenia o zasadach zgłaszania sprzeciwu pacjenta wobec orzeczeń lekarskich

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 15 października 2009 12:33

Zasady zgłaszania sprzeciwu wobec orzeczenia lekarskiego określa projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. Jest on realizacją zapisów z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Obecnie trwają konsultacje społeczne w sprawie nowych przepisów.

Ustawa wprowadziła nowe prawo pacjenta – do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. Zastrzeżenia może zgłosić także przedstawiciel ustawowy chorego. Sprzeciw będzie można wnieść do komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za jego pośrednictwem, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia.

Biuro RPP będzie oceniało, czy sprzeciw był złożony w terminie oraz czy spełnia wymagania określone ustawie. Komisja lekarska będzie powoływana przez RPP do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Jej zadanie to merytoryczne zbadanie sprzeciwu pod kątem jego zasadności. Swoje stanowisko ma ona wyrazić w formie orzeczenia z uzasadnieniem.

Projekt określa, że pracami komisji kierować będzie przewodniczący wskazany przez RPP. Ma być to lekarz tej samej specjalności, co lekarz który wydał opinię albo orzeczenie kwestionowane przez pacjenta. Będzie on mógł zarządzić badanie pacjenta, wystąpienie o przekazanie dokumentacji.

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy nie będzie miał obowiązku udziału w posiedzeniu komisji. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, gdy przewodniczący zarządzi przeprowadzenie badania. Niestawiennictwo spowoduje wydanie orzeczenia wyłącznie na podstawie dokumentacji medycznej. Badanie będzie się odbywało nie później niż 21 dni od daty wpływu sprzeciwu. Przewidziano także możliwość przeprowadzenia badania w miejscu pobytu pacjenta.

Projekt określa również sposób sporządzania protokołów z posiedzeń z komisji lekarskiej oraz wskazuje biuro RPP jako podmiot odpowiedzialny za obsługę organizacyjną i techniczną.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum