Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych nie udostępnił pytań z PES. Jest wyrok WSA

Autor: oprac. IB • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia15 listopada 2021 17:54

Naczelna Izba Lekarska opublikowała w poniedziałek wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Łodzi dot. bezczynności dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) wobec wniosku NIL.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych nie udostępnił pytań z PES. Jest wyrok WSA
Wyrok jest nieprawomocny Fot. Shutterstock
  • Jak informuje NIL, 28 października 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 września 2021 r.
  • Wyrokiem tym WSA w Łodzi stwierdził, że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku NIL z dnia 15 lutego 2021 r o udostępnienie informacji publicznej
  • Wniosek NIL z 15 lutego 2021 r. dotyczył udostępnienia przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej
  • Wyrok jest nieprawomocny. Dyrektorowi CEM przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wyroku WSA w Łodzi

Jak informuje NIL, 28 października 2021 r. Naczelna Izba Lekarska otrzymała korzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21.

Wyrokiem tym WSA w Łodzi stwierdził, że dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku NIL z dnia 15 lutego 2021 r o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązał dyrektora CEM do jego rozpoznania w terminie 14 dni od dnia zwrotu przez sąd akt administracyjnych organowi wraz z odpisem prawomocnego wyroku.

Czego dotyczył wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej?

Wniosek NIL z 15 lutego 2021 r. dotyczył udostępnienia przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej.

We wniosku NIL wskazywała na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r. sygn. akt l OSK 2466/19, w którym stwierdzono, że art. 16rc ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES, pozbawiony jest waloru konstytucyjności.

"Regulacje objęte domniemaniem konstytucyjności"

 

Dyrektor CEM nie udostępnił jednak tych pytań, informując Prezesa NRL pismem z 17 lutego 2021 r., że regulacje zawarte w art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Wskazał, że dopóki przepis ten nie zostanie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, dyrektor CEM musi się do niego stosować. Dlatego też 9 marca 2021 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie rozpoznania jej wniosku z 15 lutego 2021 r.

NSA uchylił zawieszenie postępowania przez WSA

WSA w Łodzi postanowieniem z dnia 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 zawiesił postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie wskazując, że jej rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego - na wniosek NRL - zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Postanowienie to, w wyniku zażalenia wniesionego przez NIL, zostało jednak uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III OZ 576/21), który wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowo-administracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

WSA w Łodzi w dniu 28 września 2021 r. rozpoznał więc skargę NIL na bezczynność dyrektora CEM i podzielił pogląd wyrażony przez NSA w powołanym przez NIL wyroku z 21 maja 2020 r., sygn. akt I OSK 2466/19, że w istocie mamy do czynienia z wtórną niekonstytucyjnością przepisu art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wyrok jest nieprawomocny

Nie powinno więc budzić wątpliwości, że stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt K 8/15, niekonstytucyjność wskazanych w tym wyroku przepisów odnosi się nadal do treści obecnie obowiązującego art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Nie pozwala to więc na uznanie, że dyrektor CEM prawidłowo załatwił wniosek NIL. Dlatego też WSA w Łodzi zobowiązał dyrektora CEM do rozpoznania wniosku NIL z 15 lutego 2021 r. w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Dyrektorowi CEM przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do NSA w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu wyroku WSA w Łodzi.

Czytaj też: Mimo wyroku TK dyrektor CEM odmawia udostępnienia pytań

Czytaj też: Dostępność części pytań z PES dla zdających. Czy takie rozwiązanie można wprowadzić?

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum