Dwie nowe grupy skorzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej "na NFZ"

Autor: oprac. KM • Źródło: Ministerstwo Zdrowia19 października 2022 13:30

Dwie nowe grupy uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadza projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Dokument 18 października został skierowany do zaopiniowania przez komisję prawniczą.

Dwie nowe grupy skorzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej "na NFZ"
Dwie nowe grupy skorzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej "na NFZ" Fot. PTWP
  • Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych jest opiniowany przez komisję prawniczą
  • Nowelizacja ma dodać dwie podstawy prawne do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
  • Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektu rozporządzenia umożliwiające osiągnięcie zamierzonego celu
  • Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Dwie nowe grupy skorzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej 

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych 18 października został skierowany do zaopiniowania przez komisję prawniczą.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowana zmiana ma na celu dodanie dwóch nowych podstaw prawnych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez:

  • osoby, które pobierają rentę rodzinną i nie ukończyły 18. roku życia, jeżeli mieszkają na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a nie posiadają statusu osoby ubezpieczonej lub nie mogą korzystać ze świadczeń jako osoby do 18. roku życia posiadające obywatelstwo polskie. Od 1 lipca 2022 r. pobieranie renty rodzinnej w przypadku osób do 18. roku życia nie stanowi już odrębnego tytułu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby te tracą status ubezpieczonego z tytułu pobierania renty rodzinnej. Jeżeli osoby te nie uzyskają statusu osób ubezpieczonych z innego tytułu lub nie posiadają obywatelstwa polskiego, mają prawo do świadczeń jako świadczeniobiorcy inni niż ubezpieczeni;
  • osoby, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy i które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, niespełniające warunków, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nieuprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych. Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przez tę grupę przyznaje art. 37 ust. 1b ustawy o pomocy, dodany przez ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

Świadczeniodawca, zanim udzieli świadczenie opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, musi zweryfikować, czy dana osoba ma prawo do świadczenia i przekazać Narodowemu Funduszowi Zdrowia stosowną podstawę prawną, by można było poprawnie rozliczyć świadczenie. Informacja ta jest przekazywana w formie kodu, określanego w tabeli. Resort zdrowia wyjaśnia, że tabela określa:

  • kod tytułu uprawnienia dla poszczególnych grup osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
  • zakres danych identyfikujących dokument potwierdzający to prawo, które powinny być przez świadczeniodawcę rejestrowane.

Co jeszcze zmieni nowe rozporządzenie?

Projekt wprowadza również następujące zmiany w związku z pojawieniem się nowych grup osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, we wspomnianej tabeli:

  • nowy wiersz określający kod dla grupy uprawnionych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy – dla tych grup będzie możliwe potwierdzenie prawa do świadczeń albo za pośrednictwem systemu eWUŚ albo przez złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej albo przez okazanie dokumentu potwierdzającego przyznanie lub pobieranie renty rodzinnej;
  • w wierszu określającym kody dla grup uprawnionych na podstawie ustawy o pomocy wyodrębniono dodatkową grupę osób, które mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 37 ust. 1b tej ustawy; w przypadku tej grupy dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ma być dokument wystawiony przez Ministra Zdrowia potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie z art. 37 ust.1b ustawy o pomocy.

Do identyfikacji i potwierdzenia tożsamości powyższych grup osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, będą stosowane te same zasady co do pozostałych grup uprawnionych, w związku z powyższym rozporządzenie nie wymaga zmian w tym zakresie.

Dodatkowo, jak podkreślono w uzasadnieniu, wprowadzane rozwiązania w odniesieniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa będą miały zastosowanie od 18 lipca 2022 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisu przyznającego prawo do korzystania ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych osobom, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Dzięki temu świadczeniodawcy będą mogli rozliczyć także świadczenia opieki zdrowotnej udzielone na podstawie art. 37 ust. 1b ustawy o pomocy, które zostały zrealizowane przed wejściem w życie rozporządzenia. Jeżeli świadczeniodawca nie otrzymał w przypadku udzielania tych świadczeń przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla tych osób, będzie mógł wystąpić do ministra właściwego do spraw zdrowia o wydanie kopii takiego dokumentu.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum