Dotąd dostęp do informacji o emisji do środowiska produktów biobójczych był ograniczony. Będzie zmiana

Autor: oprac. LJ • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji19 sierpnia 2021 16:25

Dołączana do tej pory do pozwolenia na obrót środkiem biobójczym treść oznakowania opakowania zostanie zastąpiona zaleceniami dot. stosowania produktu biobójczego dla danego zakresu.

Dotąd dostęp do informacji o emisji do środowiska produktów biobójczych był ograniczony. Będzie zmiana
Będzie poluzowanie przepisów w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (fot. AdobeStock)
  • Aktualnie z uwagi na bezwzględny wymóg wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji dotyczące emisji do środowiska środków ochrony roślin i produktów biobójczych ograniczony jest dostęp do takich informacji
  • Nowelizacja ustawy o produktach biobójczych ma to zmienić
  • Będą też zmiany w treści oznakowania opakowania produktu biobójczego

W RCL opublikowano projekt nowelizacji ustawy o produktach biobójczych (załącznik).

Projektowana ustawa ma na celu realizację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie C-442/14 Bayer CropScience SA-NV, Stichting De Bijenstichting przeciwko College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (dostęp do informacji o środowisku – informacje dotyczące emisji do środowiska środków ochrony roślin i produktów biobójczych – ochrona informacji handlowych).

Osiągnięciu powyższego celu ma służyć nowelizacja brzmienia przepisu art. 30 ustawy dotyczącego udostępniania dokumentacji przedłożonej w postępowaniu o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym przez dodanie zastrzeżenia, o którym mowa w art. 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.).

Obecne uregulowanie art. 30 ustawy wprowadza bezwzględny wymóg dysponowania „interesem prawnym”, w tym we wnioskowaniu o informacje przedkładane w postępowaniu o wydanie pozwolenia na obrót.

Dyspozycja ww. artykułu – z uwagi na bezwzględny wymóg wykazania interesu prawnego w uzyskaniu wnioskowanych informacji - może ograniczyć prawo do wnioskowania o uzyskanie informacji dotyczących emisji do środowiska, jeżeli takie informacje byłyby przedłożone przez podmiot odpowiedzialny bądź posiadacza pozwolenia obok wymaganej przepisami dokumentacji.

Należy zatem dokonać w tym zakresie stosownej zmiany polegającej na dodaniu w art. 30 ustawy zastrzeżenia, o którym mowa w art. 18 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tym samym realizując postanowienie przedmiotowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Z powodu pandemii wprowadzono doraźne procedury

Ponadto projekt doprecyzowuje obowiązujące przepisy służące właściwemu stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych, usuwając dostrzeżone w toku dotychczasowego stosowania ustawy nieścisłości oraz wątpliwości interpretacyjne.

Doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów ustawy, w szczególności w obszarze procedur rejestracyjnych, pozwoliło zidentyfikować obszary, które wymagały odpowiednio doprecyzowania lub zmiany.

Ekstraordynaryjne ścieżki prawne

Dodatkowo, bezprecedensowe doświadczenie pandemii COVID-19 pokazało, że zapewnienie dostępności produktów biobójczych do dezynfekcji wymaga zastosowania ekstraordynaryjnej ścieżki prawnej, dotychczas nie wykorzystywanej w praktyce organów regulacyjnych Unii Europejskiej.

W celu doprecyzowania obowiązujących przepisów zmodyfikowano przepisy odnoszące się do procedur oceny substancji czynnych oraz dotyczące przesłanek unieważnienia bądź zmiany pozwolenia po przeprowadzeniu oceny porównawczej produktów biobójczych.

Zalecenia dot. stosowania zamiast treści oznakowania opakowania 

Do najistotniejszych zmian należą te wynikające z odstąpienia od wymagania przedłożenia wraz z wnioskiem treści oznakowania opakowania produktu biobójczego oraz karty charakterystyki oraz jednoczesne zapewnienie spójności przepisów ustawy dotyczących obowiązku przekazywania przez prezesa URPL kart charakterystyki ośrodkom toksykologicznym z obowiązkami podmiotów oraz kompetencjami prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych, wynikającymi ze znowelizowanych przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

W efekcie dokonana zostanie zmiana zakresu informacji publikowanych w Wykazie Produktów Biobójczych poprzez wykreślenie treści oznakowania opakowania (art. 7 ust. 2 pkt 9). Dołączana do tej pory do pozwolenia na obrót treść oznakowania opakowania zostanie zastąpiona zaleceniami dotyczącymi stosowania dla danego zakresu stosowania produktu biobójczego (art. 21 pkt 11).

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum