Dane przekazywane do Funduszu przez ZUS i KRUS. Minister zmienia zakres i wydłuża termin

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia02 stycznia 2023 20:00

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek oraz innych. Przygotowane zostało w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dane przekazywane do Funduszu przez ZUS i KRUS. Minister zmienia zakres i wydłuża termin
Projekt rozporządzenia dotyczy danych, przekazywanych do NFZ przez ZUS i KRUS. Fot. Shutterstock
 • Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r.
 • Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • W części rozporządzenia chodzi o potrzebny czas na modyfikację interfejsu oraz systemu informatycznego Funduszu i ZUS do przekazywania w postaci elektronicznej danych dotyczących
 • Na wniosek ZUS okres przejściowy przedłużono do 30 września 2023 r.

Projekt trafił do konsultacji i opiniowania

Rządowe Centrum Legislacji upubliczniło i przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsul;tacji publicznych projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia "w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty, pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego oraz osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia".

- Projektowane rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego - wyjaśnia projektodawca.

Jak można się domyślać, konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dodała ona do ustawy przepis art. 87 ust. 10h, który rozszerza zakres danych, jaki Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego mają przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia, o dane dotyczące osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia.

 

Przekazywane dane mają obejmować:

 • nazwisko i imię,
 • datę urodzenia,
 • płeć,
 • adres zamieszkania oraz
 • numer identyfikacyjny (numer PESEL lub dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz
 • datę, od której osobie przysługuje wypłata renty rodzinnej oraz datę zaprzestania pobierania tej renty.

W porównaniu z dotychczasową treścią w projektowanym rozporządzeniu uwzględniono zakres danych, jaki w odniesieniu do osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia, ma być przekazywany do Funduszu odpowiednio przez ZUS oraz KRUS.

Pozostałe dane - trzeba przygotowac interfejsy

Ponadto projektowane rozporządzenie określa zakres danych przekazywanych przez ZUS i KRUS w odniesieniu do:

 • osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i zgłoszonych do ubezpieczenia członków ich rodzin),
 • płatników składek,
 • osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym,
 •  osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz
 • pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego.

Zakres tych danych nie ulega zmianie.

- Ze względu na konieczność zapewniania czasu na modyfikację interfejsu oraz systemu informatycznego Funduszu i ZUS do przekazywania w postaci elektronicznej danych dotyczących potwierdzonego ustawodawstwa właściwego przy wykorzystaniu formularzy A1, E101, E102, projektowane rozporządzenie zawiera przepisy przejściowe przewidziane w zastępowanym rozporządzeniu - informuje projektodawca.

Na wniosek ZUS okres przejściowy przedłużono do 30 września 2023 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

- Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZUS i KRUS w tym terminie systemy informatyczne tych instytucji będą dostosowane i gotowe do przekazywania dodawanego zakresu danych, dotyczących osób pobierających rentę rodzinną, które nie ukończyły 18. roku życia – czytamy w uzasadnieniu zmian. 

Czas na zaopiniowanie oraz zgłoszenie uwag do projektu to 14 dni.

 

DO POBRANIA

 • zus.pdf Prezentacja PDF • 0,17 MB
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum