DPS-y jako podmioty lecznicze. Są rządowe założenia ustawy

Autor: Marianna Lach • Źródło: Rynek Zdrowia07 lipca 2022 15:00

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje projekt zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej dotyczącej świadczenia ambulatoryjnej opieki w Domach Pomocy Społecznej. DPS-y będą mogły stać się podmiotami leczniczymi, a sytuacja pracujących tam pielęgniarek i opiekunów ulegnie wtedy poprawie.

DPS-y jako podmioty lecznicze. Są rządowe założenia ustawy
Fot. PAP/Wojtek Jargiło
  • Na temat statusu i zarobków pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej mówiło się w ostatnich latach dużo
  • Sporo interpelacji i interwencji poselskich oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich na temat ich sytuacji wywołały zapowiedź systemowych zmian
  • Teraz Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem, który ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale br. Takie są plany Rady Ministrów
  • DPS będzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru

Jest zapowiedź nowych przepisów dla pielęgniarek z DPS

Sytuacja pielęgniarek pracujących w DPS się zmieni. DPS-y będą mogły bowiem stać się ppdmmiotami leczniczymi z kontraktami z NFZ. Dlatego kadra pielęgniarska będzie też mogła lepiej zarabiać. Jest zapowiedź zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o działalności leczniczej. O ile nie podzieli ona losów projektu zmian regulacji dotyczących uprawnień ratowników medycznych, sytuacja DPS-ów się zmieni.

Kilkanaście tygodni temu w odpwiedzi na interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich resort zdrowia zapewniał, że przepisy są w przygotowaniu. RPO sprawą zajmuje się od ub. roku, interweniując zarówno w resorcie zdrowia, jak i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, któremu DPS-y podlegają.

- We współpracy z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej prowadzone są prace mające na celu umożliwienie domom pomocy społecznej wykonywanie działalności leczniczej (jako podmiotom leczniczym) i w konsekwencji zawierania przez nie umów (jako świadczeniodawców) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia – odpowiedział na pismmo RPO wiceminister zdrowia Piotr Bromber. - Z uwagi jednak na złożoność tematyki dotyczącej zatrudnienia pielęgniarek oraz specjalistów innych zawodów medycznych w domach pomocy społecznej, kwestia ta wymaga wprowadzenia zmian systemowych, jak również konsultacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Są założenia do ustawy, podmiotem odpowiedzialnym resort zdrowia i MRiPS

Zgodnie z tą zapowiedzią Ministerstwo Zdrowia wraz z MRiPS przygotowało założenia do projektu nowej ustawy.

- Zagadnienia związane ze świadczeniem usług pielęgniarskich w domach pomocy społecznej, zwanych dalej „DPS”, różnym statusem pracowników medycznych zatrudnionych w tych placówkach oraz w podmiotach ochrony zdrowia są od dłuższego czasu przedmiotem analiz - czytamy na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. - Z uwagi na postępujące zmiany demograficzne, polegające m.in. na zwiększającej się liczbie osób starszych (przy jednocześnie spadającej liczbie osób młodych) oraz kulturowe i społeczne, polegające m.in. na coraz większej liczbie jednoosobowych gospodarstw domowych, systemy: pomocy społecznej oraz ochrony zdrowia stają przed coraz większymi wyzwaniami.

Jednym z rozwiązań, jak wskazano w zapowiedzi zmiany przepisów,  jest większa integracja systemów, umożliwiająca optymalne dostępne zasoby oraz zoptymalizowanie i zmaksymalizowanie korzyści dla ich odbiorców i szerzej dla całego społeczeństwa.


Proponowane przepisy mają na celu umożliwienie DPS udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów, którzy tych świadczeń wymagają.

Jak wskazuje zapowiedź przepisów, planowane ich przyjęcie przez rząd to czwarty kwartał br.

Co jest obecnie, a co planuje Rada Ministrów?

Obecnie świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (świadczenia gwarantowane) mogą być świadczone mieszkańcom DPS wyłącznie przez „zewnętrzne” podmioty, czyli podmioty wykonujące działalność leczniczą, tj. przez podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej (przede wszystkim pielęgniarki).

Proponowane rozwiązania mają na celu pełniejsze zintegrowanie funkcji pomocy społecznej z funkcjami opieki zdrowotnej.

DPS będzie mógł bezpośrednio zapewnić opiekę zdrowotną swoim mieszkańcom.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane przepisy przewidują możliwość wykonywania przez DPS (niezależnie od formy organizacyjnej, w jakiej działa) działalności leczniczej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.).

DPS będzie mógł wystąpić do wojewody, jako organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wnioskiem o wpis do ww. rejestru.
DPS zostanie wpisany do ww. rejestru i będzie mógł podjąć działalność leczniczą po spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej tj.:
1. dysponowaniu odpowiednimi pomieszczeniami i urządzeniami;
2. zatrudnianiu osób wykonujących zawód medyczny, np. pielęgniarek;
3. stosowaniu wyrobów medycznych;
4. zawarciu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem podmiotu leczniczego.
W projektowanych przepisach przewidziano, że DPS będący podmiotem leczniczym będzie udzielał ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia te byłyby wykonywane w ambulatorium będącym zakładem leczniczym DPS. Ponadto ze względu na okoliczność, że regulacje dotyczące zasad kierowania DPS-em (działającym w formie jednostki budżetowej) oraz sposobu wyłaniania i zatrudniania kierownika są uregulowane w ustawie z dnia 12 kwietnia 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) zaproponowano wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (art. 46 ust. 2–4, 47 i art. 49 ustawy, dotyczące wymagań kwalifikacyjnych dla kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, podstaw zatrudniania kierownika oraz podejmowania przez niego innego zatrudnienia).

Ponadto zaproponowano wyłączenie przepisu art. 48 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, który dotyczy rady społecznej.
Projektowane przepisy przewidują, że do średniomiesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej nie będą wliczane koszty utworzenia podmiotu leczniczego oraz wykonywania działalności leczniczej przez dom pomocy społecznej.


Po wprowadzeniu omawianych zmian DPS będzie mógł być świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  zawierać umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie których będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców.

Ponadto projektowane przepisy „pośrednio” (DPS jako podmiot leczniczy) uregulują status prawny pielęgniarek zatrudnionych obecnie w DPS.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum