Bon turystyczny ważny dłużej. Prezydent podpisał nowelę ustawy covidowej

Autor: oprac. KM • Źródło: PAP30 czerwca 2021 20:01

Nowo podpisana przez prezydenta nowela tzw. ustawy covidowej wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego z roku do dwóch lat, obniża czynsze w galeriach handlowych i przyznaje wsparcie sklepikom szkolnym.

Nowela tzw. ustawy covidowej wydłuża termin realizacji vouchera turystycznego. Fot. PTWP/Katarzyna Gubała
  • Prezydent podpisał nowelę ustawy covidowej
  • W myśl noweli m.in. sklepiki szkolne otrzymają wsparcie, a w galeriach handlowych zostaną obniżone czynsze
  • Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia

Chodzi o ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Celem tzw. ustawy covidowej jest, jak zaznaczono na stronie Prezydent.pl, "udzielenie wsparcia przedsiębiorcom turystycznym oraz obywatelom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w związku z nowymi obostrzeniami nakładanymi z powodu z COVID-19".

Udogodnienie dla turystów

Nowelizacja m.in. wydłużyła termin realizacji vouchera otrzymanego od organizatora turystyki do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych z roku do dwóch lat od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Zgodnie z nowymi przepisami przesunięto z 1 kwietnia 2021 r. na 31 grudnia 2021 r. termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu środków, jakie Turystyczny Fundusz Zwrotów wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w imprezie turystycznej, które nie odbyły się w związku z wybuchem epidemii.

Nowela ma też umożliwić staroście - z urzędu lub na wniosek podmiotu uprawnionego - umorzenie w całości lub w części odroczenie terminów spłaty i rozłożenie spłaty na raty należności otrzymanych z tytułu wsparcia przedsiębiorców - "z mocą wsteczną od dnia 1 kwietnia 2021 r." - czytamy.

Niższe czynsze w galeriach handlowych i pomoc sklepikom szkolnym

W myśl ustawy obniżono do 20 proc. wysokość należnych udostępniającemu "świadczeń uprawnionego z tytułu używania powierzchni handlowej na podstawie umowy zawartej przed dniem 14 marca 2020 r. (tj. przed wystąpieniem epidemii wywołującej nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego), w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, zaś w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia każdego zakazu - do 50 proc. wysokości tych świadczeń".

Ponadto, przyznano sklepikom szkolnym pomoc na zasadach analogicznych (wg kryterium 40 proc. spadku przychodów), jak przedsiębiorcom objętym wsparciem w oparciu o system kodów PKD w tzw. tarczy branżowej (ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r.). Chodzi o dofinansowanie do wynagrodzeń, świadczenie postojowe, małą dotację oraz zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Nowela ma też umożliwić jednoczesne skorzystanie przez przedsiębiorców ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz z dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzeń tych pracowników.

Dłuższy czas na zarejestrowanie sprowadzonego pojazdu

Nowe przepisy wydłużają też z 30 do 60 dni terminy na "zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego".

Inne rozwiązania w ramach noweli to m.in. umożliwienie płatnikom składek świadczącym usługi przewodnickie na rzecz muzeów składanie, do 30 czerwca 2021 r., wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie z obowiązku opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Wydłużono również o dwa miesiące okres przyznawania wsparcia przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Nowe przepisy umożliwią też "Prezesowi Rady Ministrów powierzanie podmiotom sektora publicznego realizacji zadań z zakresu informatyzacji sektora publicznego, innowacji cyfrowych i rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu".

Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia - podano.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum