Bielsko-Biała: mieszkańcy przeciwko spalarni od­pa­dów me­dycz­nych

Autor: PAP/ Rynek Zdrowia • • 11 grudnia 2014 19:09

Wstrzy­ma­nia pracy spa­lar­ni od­pa­dów me­dycz­nych przy biel­skim Szpi­ta­lu Wo­je­wódz­kim do czasu wy­ko­na­nia peł­nych badań emi­sji za­nie­czysz­czeń do­ma­ga się od mar­szał­ka ślą­skie­go grupa bielsz­czan - po­in­for­mo­wał jeden z or­ga­ni­za­to­rów pro­te­stu Jacek Za­cha­ra.

Bielsko-Biała: mieszkańcy przeciwko spalarni od­pa­dów me­dycz­nych

"Miesz­kań­cy dziel­ni­cy Ol­szów­ka są prze­ko­na­ni, że funk­cjo­no­wa­nie spa­lar­ni (…) jest nie­bez­piecz­ne dla zdro­wia i życia. (…) Od czte­rech lat je­ste­śmy suk­ce­syw­nie za­tru­wa­ni spa­li­na­mi (…)" – na­pi­sa­li w piśmie do mar­szał­ka wo­je­wódz­twa, pod któ­rym pod­pi­sa­ło się już ok. 1 tys. bielsz­czan.

Spa­lar­nia funk­cjo­nu­je od 15 lat. Pro­te­stu­ją­cy twier­dzą, że czte­ry lata temu od in­sta­la­cji odłą­czo­ny został filtr, który ogra­ni­czał emi­sję diok­syn i fu­ra­nów.

Za­sto­so­wa­no inny ro­dzaj oczysz­cza­nia, który ich zda­niem je­dy­nie schła­dza i od­py­la spa­li­ny oraz neu­tra­li­zu­je chlo­ro­wo­dór i dwu­tlenk siar­ki. Wska­zu­ją też, że po wy­dzier­ża­wie­niu je­sie­nią 2013 r. in­sta­la­cji rze­szow­skiej fir­mie Eko-Top, zwięk­szy­ła się ilość li­kwi­do­wa­nych od­pa­dów.

Za­cha­ra po­wie­dział, że pro­te­stu­ją­cy dys­po­nu­ją da­ny­mi z mo­ni­to­rin­gu, który pro­wa­dzi Wo­je­wódz­ki Inspek­to­rat Ochro­ny Śro­do­wi­ska.

Zle­ci­li spe­cja­li­stom ich ana­li­zę i na tej pod­sta­wie stwier­dzi­li, że insta­la­cja nie speł­nia wy­mo­gów roz­po­rzą­dze­nia mi­ni­stra zdro­wia okre­śla­ją­ce­go do­pusz­czal­ne spo­so­by i wa­run­ki li­kwi­da­cji od­pa­dów me­dycz­nych oraz we­te­ry­na­ryj­nych. Twier­dzą, że w dymie prze­kro­czo­ne są do­pusz­czal­ne emi­sje tlen­ku węgla, diok­syn i fu­ra­nów.

Dy­rek­tor wy­dzia­łu ochro­ny śro­do­wi­ska ślą­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Ma­ciej Thorz po­wie­dział, że w spa­lar­ni wsz­czę­ta zo­sta­ła już kon­tro­la. Po­trwa do 16 grud­nia. Za­zna­czył, że do­pie­ro po zapoznaniu się z pro­to­ko­łem po­kon­trol­nym bę­dzie mógł od­nieść się do za­rzu­tów grupy miesz­kań­ców.

Pro­te­stu­ją­cy miesz­kań­cy uwa­ża­ją też, że obec­nie w spa­lar­ni można li­kwi­do­wać nie tylko od­pa­dy medycz­ne i we­te­ry­na­ryj­ne, ale także inne, jak np. fil­try ole­jo­we. Thorz sta­now­czo temu zaprze­czył.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum