Amnesty International o Deklaracji wiary

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 11 czerwca 2014 12:46

De­kla­ra­cja wiary może być za­gro­że­niem dla praw pa­cjen­ta - uważa Amne­sty In­ter­na­tio­nal. We­dług tej or­ga­ni­za­cji, po­dob­ne dzia­ła­nia "od­da­la­ją kwe­stię ochro­ny praw czło­wie­ka dając prze­strzeń do za­gra­ża­ją­cych god­no­ści pa­cjen­tów dys­ku­sji me­dial­nych i po­li­tycz­nych".

W piśmie do ministra zdrowia Amnesty International zaapelowało "o podjęcie wszelkich kroków, które zagwarantują pełną ochronę życia i zdrowia oraz poszanowanie praw człowieka, w tym prawa do prywatności, w polskim systemie opieki zdrowotnej".

Jak podkreśla AI, możliwość podpisania przez lekarzy deklaracji wiary "wzmacnia wątpliwości, które budzi praktyka stosowania klauzuli sumienia oraz brak gwarancji proceduralnych do skorzystania z przewidzianych prawem świadczeń". Problem ten - wskazano - w szczególny sposób dotyczy dostępu do legalnej aborcji.

W związku z Deklaracją wiary AI wyraża obawy o gwarancje praw pacjenta, "bo choć istnieje obowiązek wskazania pacjentowi realnej możliwości uzyskania pomocy u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym, to brak jest ugruntowanej praktyki, co może prowadzić do nadużyć i przyjmowania niepisanych zasad postępowania".

"Ponadto podobne działania budują negatywną atmosferę, skutkują stygmatyzacją i oddalają kwestię ochrony praw człowieka, dając przestrzeń do zagrażających godności pacjentów dyskusji medialnych i politycznych" - czytamy w stanowisku Amnesty International, przekazanym PAP.

Zgodnie z ustawą o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży aborcja jest legalna w trzech przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety (do osiągnięcia przez płód zdolności do życia poza organizmem matki), jest wynikiem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży) lub gdy płód jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki).
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum