Przegląd aktów prawnych w ochronie zdrowia - czerwiec, lipiec 2013

Autor: Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska • • 17 lipca 2013 13:47

Wybrane akty prawne w ochronie zdrowia, które weszły lub wejdą w życie w czerwcu, lipcu 2013 roku.

Przegląd aktów prawnych w ochronie zdrowia - czerwiec, lipiec 2013

Czerwiec 2013

• 11 czerwca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r.w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2013 r.).

• 24 czerwca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. Urz. MZ z dnia 24 czerwca 2013 r.).

• 26 czerwca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2013 r.).

• 26 czerwca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Monitorowania Kosztów Leczenia i Sytuacji Finansowo-Ekonomicznej Podmiotów Leczniczych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2013 r.).

• 27 czerwca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2013 r.).

• 28 czerwca 2013 r. - Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego (Dz. Urz. MZ z dnia 28 czerwca 2013 r.)

Lipiec 2013

• 1 lipca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z dnia 3 lipca 2013 r.).

• 2 lipca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z dnia 2 lipca 2013 r.).

• 2 lipca 2013 r. - Zarządzenie nr 35/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (NFZ z dnia 2 lipca 2013 r.).

• 3 lipca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2013 r.w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. z dnia 3 lipca 2013 r.).

• 4 lipca 2013 r. - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 3 lipca 2013 r.).

• 4 lipca 2013 r. - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2013 r.)

• 4 lipca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania stacjonarnych jednostek leczenia uzależnień (Dz. Urz. MZ z dnia 4 lipca 2013 r.)

• 5 lipca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje w zakresie specjalizacji medycznych lekarza i lekarza dentysty będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z dnia 5 lipca 2013 r.).

• 5 lipca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów poświadczających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (M.P. z dnia 5 lipca 2013 r.)

• 5 lipca 2013 r. - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów wydanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i Konfederacji Szwajcarskiej, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty przez obywateli tych państw (M.P. z dnia 5 lipca 2013 r.).

• 18 lipca 2013 r. - Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia2) (Dz. U. z dnia 3 lipca 2013 r.)

• 20 lipca 2013 r. - Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw1) (Dz. U. z dnia 5 lipca 2013 r.)


Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum