Jest rozporządzenie MZ w sprawie bezpieczeństwa w radioterapii

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia20 października 2021 13:20

We wtorek opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.

Jest rozporządzenie MZ w sprawie bezpieczeństwa w radioterapii
Nowe rozporządzenie ws. wymogów w radioterapii. Fot. Shutterstock
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia opublikowane we wtorek reguluje minimalne wymogi ws. wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze placówek zdrowia świadczących usługi w zakresie radioterapii
 • Rozporządzenie reguluje także wymogi dotyczące liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych
 • Placówki ochrony zdrowia mają  dostosują swoją działalność do wymagań określonych rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie, które zyskuje moc prawną w momencie ogłoszenia

Rozporządzenie określa minimalne wymagania dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność zgodnie z ustawą - Prawo atomowe, dotyczące: wyposażenia w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze oraz liczebności i kwalifikacji personelu biorącego udział w wykonywaniu poszczególnych rodzajów medycznych procedur radiologicznych.

Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne i urządzenia pomocnicze jednostki ochrony zdrowia w zakresie teleradioterapii, obejmuje:

 • dwa megawoltowe aparaty terapeutyczne generujące promieniowanie fotonowe, przy czym promieniowanie fotonowe obejmuje co najmniej jedną wiązkę fotonową o energii nominalnej między 4 i 9 megaelektronowoltów (MeV), a w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem wiązek elektronowych również generujące promieniowanie elektronowe, które obejmuje co najmniej trzy wiązki o energiach nie niższych niż 6 megaelektronowoltów (MeV); oba aparaty powinny umożliwiać realizację tych samych technik napromieniania i wzajemną zastępowalność w celu zapewnienia ciągłości udzielanego świadczenia zdrowotnego
 • system umożliwiający wykonanie symulacji leczenia i rejestrację jej obrazu,
 • system planowania leczenia zintegrowany z systemem zarządzania radioterapią z liczbą stacji co najmniej równą liczbie posiadanych akceleratorów, a w przypadku realizacji dynamicznych planów leczenia również system weryfikacji takich planów,
 • system weryfikacji ułożenia pacjenta zintegrowany z aparatem terapeutycznym,
 • zestaw do unieruchomienia pacjenta dla każdego aparatu terapeutycznego, tomografu komputerowego i symulatora oraz modelarni, dostosowany do technik napromieniania realizowanych w jednostce ochrony zdrowia,
 • analizator pola napromieniania wiązek stosowanych w jednostce ochrony zdrowia,
 • dwa zestawy urządzeń do kontroli dawki otrzymywanej przez pacjenta,
 • dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązek stosowanych w jednostce ochrony zdrowia oraz do kontroli parametrów wiązki promieniowania w systemie symulacji, w tym dwa dawkomierze mające aktualne świadectwa wzorcowania,
 • zestaw urządzeń do wykonywania testów eksploatacyjnych z zakresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

Wymogi w teleradioterapii stereotaktycznej promieniami gamma z wielu mikroźródeł obejmują:

a) aparat terapeutyczny z mikroźródłami Co-60,
b) zestaw kolimatorów umożliwiających napromieniowanie z dokładnością geometryczną poniżej 1 mm,
c) system planowania leczenia,
d) dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązek stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w tym dwa dawkomierze mające aktualne świadectwa wzorcowania,
e) zestaw przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązki promieniowania w urządzeniach radiologicznych stosowanych w systemie planowania leczenia,
f) zestaw do unieruchomienia pacjenta dla każdego aparatu terapeutycznego i urządzenia obrazującego dla celów planowania leczenia oraz modelarni, dostosowany do technik napromieniania realizowanych w jednostce ochrony
zdrowia;

Minimalne wymogi w zakresie mikroradioterapii stereotaktycznej i cybernetycznej:

a) akcelerator,
b) system planowania leczenia zintegrowany z systemem zarządzania radioterapią z liczbą stacji co najmniej równą
liczbie posiadanych akceleratorów oraz system weryfikacji planów leczenia,
c) dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązek stosowanych w jednostce ochrony zdrowia, w tym dwa dawkomierze mające aktualne świadectwa wzorcowania,
d) zestaw przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązki promieniowania w urządzeniach radiologicznych
stosowanych w systemie planowania leczenia,
e) zestaw do unieruchomienia pacjenta dla każdego aparatu terapeutycznego, tomografu komputerowego i symulatora
oraz modelarni, dostosowany do technik napromieniania realizowanych w jednostce ochrony zdrowia,
f) system weryfikacji ułożenia pacjenta podczas napromieniania zintegrowany z aparatem terapeutycznym,
g) zestaw urządzeń do wykonywania testów eksploatacyjnych z zakresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń
radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

Wymogi w zakresie brachyterapii:

a) urządzenie do zdalnego wprowadzania źródeł promieniotwórczych z zestawem standardowych aplikatorów – nie
dotyczy brachyterapii okulistycznej oraz brachyterapii z implantacją źródeł izotopowych,
b) system obrazowania przeznaczony do weryfikacji położenia aplikatorów, źródeł promieniotwórczych oraz do
wykonywania zdjęć lokalizacyjnych – nie dotyczy brachyterapii okulistycznej,
c) system planowania leczenia – nie dotyczy brachyterapii okulistycznej,
d) system monitorowania dawki w czasie napromieniania,
e) dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli dozymetrycznej źródeł promieniowania – nie dotyczy brachyterapii okulistycznej;

W zakresie terapii powierzchniowej:

a) aparat terapeutyczny do terapii powierzchniowej,
b) zestaw do przygotowania indywidualnych osłon narządów niebędących przedmiotem leczenia,
c) dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów napromieniania, w tym dwa dawkomierze mające
aktualne świadectwa wzorcowania,
d) zestaw urządzeń do wykonywania testów eksploatacyjnych z zakresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń
radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

W terapii protonowej:

a) akcelerator protonowy o energii protonów przynajmniej 200 MeV, a w przypadku leczenia nowotworów oka – przynajmniej 55 MeV,
b) system planowania leczenia zintegrowany z systemem zarządzania radioterapią z liczbą stacji co najmniej równą liczbie posiadanych akceleratorów oraz system weryfikacji planów leczenia,
c) system umożliwiający wykonanie symulacji i rejestrację jej obrazu,
d) system pozycjonowania i unieruchamiania pacjenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia napromienienia
objętości tarczowej dla każdego stanowiska napromieniania, tomografu komputerowego i symulatora oraz modelarni,
dostosowany do technik napromieniania realizowanych w jednostce ochrony zdrowia,
e) dwa zestawy przyrządów i akcesoriów do kontroli parametrów wiązki promieniowania w aparacie terapeutycznym,
w tym dwa dawkomierze mające aktualne świadectwa wzorcowania,
f) zestaw urządzeń do wykonywania testów eksploatacyjnych z zakresu kontroli parametrów fizycznych urządzeń
radiologicznych i urządzeń pomocniczych;

Wymogi leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych:

a) kamerę scyntylacyjną planarną lub rotacyjną,
b) miernik do pomiaru aktywności radiofarmaceutyku przed podaniem pacjentowi,
c) osłony osobiste przed promieniowaniem jonizującym – o ile jest to wymagane do ochrony radiologicznej personelu,
d) osłony na strzykawki pochłaniające promieniowanie gamma i beta, gdy takie strzykawki są stosowane

Zarządzenie reguluje także minimalne wymogi kadrowe dla placówek udzielających świadczeń w zakresie radioterapii i leczenia za pomocą produktów radiofarmaceutycznych.

Czytaj pełną treść rozporządzenia: 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum