PW/Rynek Zdrowia | 05-01-2017 05:25

Zmiany wdrażane i zapowiadane: nadchodzi czas ich weryfikacji

Dla wielu wprowadzonych w 2016 r. przepisów oraz deklaracji dotyczących reformowania naszej ochrony zdrowia etap praktycznej weryfikacji nastąpi już w tym roku. Dlatego przypominamy wybrane zapowiedzi ważniejszych zmian systemowych, a także regulacje, które Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w minionych dwunastu miesiącach.

Projekt likwidujący NFZ jest jeszcze na etapie prac roboczych; FOT. PTWP

Styczeń
• 24 stycznia zakończyły się konsultacje publiczne założeń do projektu noweli ustawy o działalności leczniczej powstrzymującej komercjalizację szpitali. Resort argumentuje, że jej wprowadzenie umożliwi „zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania przez niektóre jednostki samorządu terytorialnego udziałów i akcji” szpitalnych spółek.

Luty
• 18 lutego podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (HCC - Health Challenges Congress, Katowice 18-20 lutego 2016 r.) minister zdrowia Konstanty Radziwiłł potwierdził, że założenia polityki resortu zakładają wprowadzenie systemu budżetowego i likwidację NFZ; zapowiedział też ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej.

Dodał, że ministerstwo będzie zmierzało do budowy „sieci odpowiedzialności”, w której w pierwszej kolejności znajdą się jednostki publiczne. Będzie tam też miejsce dla placówek prywatnych, ale jak mówił minister, osiąganie zysków - wynikających nie tyle z dobrego gospodarowania lecz przeszacowania niektórych procedur - „nie powinno być kontynuowane”.

• 22 lutego minister zdrowia zapowiedział zmiany w uzyskiwaniu zgody na inwestycje w służbie zdrowia. Wyjaśnił, że pomocne będą mapy potrzeb zdrowotnych, ale ministerstwo planuje również kolejne rozwiązanie w tym zakresie polegające na wypełnieniu przez inwestora ankiety z kryteriami, ocenianej następnie przez wojewodę.

Marzec
• 30 marca Konstanty Radziwiłł powiedział, że początek 2018 r. to realny termin wprowadzenia bezpłatnej opieki zdrowotnej dla wszystkich Polaków. Nie wykluczył, że uda się to zrobić wcześniej. 

Kwiecień
• 5 kwietnia trafił do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej zmiany mające zagwarantować każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (a także nocnej i świątecznej), że nie poniesie ona kosztów z tym związanych, nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

Jak tłumaczył szef resortu zdrowia „w 2015 r. było ponad pół miliona osób, które zgłosiły się do systemu publicznej opieki zdrowotnej i dowiedziały się, że będą musiały zapłacić za opiekę zdrowotną”. Jak podkreślił, osoby, które znalazły się poza systemem ubezpieczeniowym „to nie są ludzie jakiegoś marginesu”.

• 7 kwietnia resort opublikował projekt rozporządzenia zwiększającego o 869 miejsc limit przyjęć na kierunku lekarskim w roku akademickim 2016/2017.

• 30 kwietnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego. Przedstawiają one trendy demograficzne i epidemiologiczne, istniejącą infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz przyszłe potrzeby w tym zakresie. Jedną z najistotniejszych dla świadczeniodawców w lecznictwie stacjonarnym informacją wynikającą z map, była ta dotycząca prognozy zapotrzebowania na łóżka. W oparciu o nią płatnik ma kształtować politykę kontraktowania.

Maj
• 9 maja Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podała, że opracowała projekt wyceny punktowej nowych produktów kompleksowej opieki nad pacjentem - po zawale serca oraz po endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Czerwiec
• 7 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostały opublikowane projekty taryf świadczeń w kardiologii, celem przeprowadzenia konsultacji zewnętrznych. - Obniżenie wycen w kardiologii inwazyjnej zmniejszy dostępność do zabiegów i zwiększy kolejki, co przełoży się na wzrost śmiertelności pacjentów i kłopoty finansowe szpitali - ocenili lekarze 22 czerwca podczas konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Resort zdrowia nie zgadzał się z takim poglądem, informował że wycenę oparto na analizie kosztów ponad 90 proc. wszystkich procedur w danej grupie.

- Nie widzę zagrożenia dla funkcjonowania i rozwoju polskiej kardiologii. Głosy o przeszacowaniu niektórych procedur zostały sprawdzone przez AOTMiT, stąd nowa, niższa wycena procedur zarówno kardiologii inwazyjnej, jak i chirurgii naczyniowej - mówił 30 czerwca wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.

• 10 czerwca posłowie przegłosowali projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej, która m.in. uniemożliwia dalszą komercjalizację szpitali. Zmiana wyłącza możliwość przekształcenia SPZOZ w spółkę kapitałową w przypadku wystąpienia straty netto, a podmiot publiczny będzie mógł zbyć część udziałów lub akcji pod warunkiem, że zachowa pakiet większościowy, czyli kontrolę nad placówką.

Sierpień
• 18 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającą Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Głównym celem nowelizacji było - jak uzasadniano - zapewnienie przejrzystego procesu wydawania przez wojewodę i ministra zdrowia opinii o celowości inwestycji w ochronie zdrowia.

Podstawą do wydania opinii o celowości inwestycji będzie jej ocena dokonywana w oparciu o formularz zawierający kilkadziesiąt pytań, odpowiadających różnorodnym priorytetom istotnym z perspektywy systemu ochrony zdrowia.

Wrzesień
• 23 września resort przekazał do konsultacji założenia do projektu ustawy o POZ. Wskazano w nich, że utrzymana ma być możliwość działalności w ramach POZ różnych podmiotów leczniczych (np. organizacji pozarządowych i SPZOZ) oraz praktyk zawodowych (również indywidualnych praktyk położniczych).

• 29 września resort zdrowia opublikował projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wynika z niego, że najmniej zarabiający pracownicy medyczni pierwsze podwyżki otrzymają od 1 lipca 2017 r.

Także we wrześniu Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt zakładający utworzenia utworzenia systemu podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieci szpitali. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowaną umowę z NFZ, dla nich miało być zarezerwowane 80 proc. środków.

Projekt ten spotkał się z licznymi uwagami m.in. ze strony samorządów. Przedstawiciele samorządów podkreślali, że kryteria wejścia do sieci, oparte m.in. o działanie w szpitalu oddziału ratunkowego lub izby przyjęć, posiadanie przynajmniej od dwóch lat kontraktu i podstawowych oddziałów sprawi, że część ważnych szpitali może nie znaleźć się w PSZ.

Październik
• Do konsultacji trafił przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. - Projekt przede wszystkim spowoduje, że państwowe ratownictwo medyczne będzie służbą powołaną do pomocy dla wszystkich potrzebujących, nie nastawioną na zysk - mówił o tej ustawie wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz. Projekt na etapie konsultacji wzbudził duże emocje, gdyż jego twórcy wyszli z założenia, że obsługę systemu mają zapewniać podmioty publiczne.

Listopad
• 3 listopada minister zdrowia Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia przedstawił stan prac nad kolejnymi ustawami. W ramach priorytetu wskazał upowszechnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie - likwidację „instytucji powszechnego ubezpieczenia”, czyli NFZ. Poinformował, że projekt likwidujący NFZ jest jeszcze na etapie prac roboczych. Mówiąc o sieci szpitali, powiedział, że plan jest taki, aby już najbliższe kontraktowanie, które ma nastąpić w połowie 2017 r., odbywało się w myśl tego rozwiązania.

Grudzień
• 7 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przywracającą lekarskie staże. Stażyści będą mieli pełne prawo wykonywania zawodu, czyli będą mogli m.in. wystawiać recepty, wydawać opinie i orzeczenia lekarskie.

• 22 grudnia Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o podpisaniu przez prezydenta nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gwarantującej nieubezpieczonym dostęp do POZ.

• 23 grudnia resort opublikował skorygowany projekt sieci szpitali. Resort na szpitale sieciowe chce już przeznaczyć 91 proc. środków, a tylko 9 proc. miałoby być rozdzielane w ramach kontraktowania. Zgodnie z poprawkami do projektu noweli ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, szpitale powiatowe z jednym oddziałem oraz jednoprofilowe mają szansę znaleźć się w sieci szpitali i nie stracić finansowania.

• 30 grudnia MZ skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Projekt zakłada m.in., że lekarze POZ będą pełnili rolę przewodnika (koordynatora) pacjenta w systemie oraz podejmą współpracę z lekarzami udzielającymi specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Ministerstwo chce, by do dyspozycji POZ był budżet powierzony wykorzystany jedynie na badania i konsultacje u lekarzy specjalistów.

- Plan jest taki, żeby od połowy 2017 roku POZ kontraktować właśnie w taki sposób - mówił wcześniej minister Radziwiłł. Zaznaczył, że początkowo rozwiązania te będą wprowadzone w formie pilotażu.