Zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 22 października 2019 12:20

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał 22 października 2019 r. zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie ws. warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne
Fot. PTWP (zdjęcie ilustracyjne)

W zarządzeniu czytamy:

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 20/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 po ust. 14 dodaje się ust. 14a w brzmieniu:
''14a. Załącznik, o którym mowa w ust. 14, zawiera także wykaz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym.'';

2) załącznik nr 2 do umowy - ''Harmonogram - zasoby'', której wzór jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2019 r.

Więcej: nfz.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum