MZ/Rynek Zdrowia | 09-10-2019 12:50

Zarządzenie MZ: zespół ds. koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia

Zarządzenie Ministra Zdrowia z 8 października 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw koordynacji analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia opublikowano w Dzienniku Ustaw.

Fot. Archiwum

Zespół ma pełnić rolę doradczą, do jego zadań będzie m.in należała:
1) koordynacja działań podejmowanych w zakresie analiz przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) wykonywanie analiz danych w obszarze przepływów finansowych w sektorze ochrony zdrowia prowadzonych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym analiz zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
3) wsparcie ministra właściwego do spraw zdrowia oraz jednostek przez niego podległych lub nadzorowanych w obszarze analiz przepływów finansowych w systemie ochrony zdrowia oraz tworzeniu narzędzi analitycznych i raportowych;
4) koordynacja działań mających na celu przekazywanie informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, uprawnionym organom kontroli i organom ścigania;
5) weryfikacja i ocena informacji przekazanych przez organy, o których mowa w pkt 4, będących wynikiem działań podjętych na skutek przekazania wniosków z analiz, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) przygotowanie raportów zawierających wnioski z analiz, o których mowa w pkt 1i2, oraz raportów o wykorzystaniu informacji, o których mowa w pkt 1i2, działaniach podjętych na ich podstawie, w tym przez organy, o których mowa wpkt4, i o wynikach tych działań. 

Więcej: mz.gov.pl