Wielka Brytania: wydłuża się czas oczekiwania na pomoc medyczną

Autor: wiadomosci.onet.pl/ Rynek Zdrowia • • 10 kwietnia 2015 11:44

Brytyjska ochrona zdrowia boryka się z największym kryzysem od 10 lat. Oprócz przepełnionych szpitali i braku personelu medycznego, coraz gorzej funkcjonuje pogotowie ratunkowe - informuje BBC.

Wielka Brytania: wydłuża się czas oczekiwania na pomoc medyczną

Angielskie NHS (odpowiednik naszego NFZ) postawiło sobie za cel przyjęcie 95 % pacjentów czekających na pogotowiu w czasie krótszym niż cztery godziny. Z najnowszych statystyk wynika, że plan ten nie został osiągnięty.

W latach 2014-2015 roku 93,6 proc. czekających na pomoc pacjentów zostało przyjętych w zakładanym czasie. Co więcej, liczba ta maleje - w ciągu trzech ostatnich miesięcy przyjętych w ciągu czterech godzin od zgłoszenia zostało przyjętych 91,8 proc. chorych.

Naj­go­rzej sy­tu­acja przed­sta­wia­ła się pod­czas świąt Bo­że­go Na­ro­dze­nia - wów­czas we­dług planu zo­sta­ło przy­ję­tych je­dy­nie 88,8 proc. osób.

Eks­per­ci pod­kre­śla­ją, że to naj­gor­szy wynik od 2004 roku. Dane te staną się za­pew­ne kartą przetargową w de­ba­cie na temat imi­gra­cji - zwo­len­ni­cy ogra­ni­cze­nia na­pły­wu ob­co­kra­jow­ców na Wyspy pod­kre­śla­ją, że to imi­gran­ci po­no­szą winę za prze­peł­nio­ne szpi­ta­le czy szko­ły.

- W ciągu ostat­nich 12 mie­się­cy bry­tyj­scy le­ka­rze zba­da­li 22 mln osób cze­ka­ją­cych na ostrym dy­żu­rze. Licz­ba pa­cjen­tów zwięk­szy­ła się o 2,7 proc. od roku 2013. W ob­li­czu tej ol­brzy­miej pre­sji, z jaką spotyka­ją się le­ka­rze i pie­lę­gniar­ki na co dzień, uwa­żam, że to na­praw­dę dobry wynik - stwier­dzi­ła dr Bar­ba­ra Hakin, dy­rek­tor an­giel­skie­go NHS.

Więcej: wiadomosci.onet.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum