Większość uwag do ustawy o wynagrodzeniach odrzucona. MZ: skutkowałyby dodatkowymi kosztami

Autor: MP • Źródło: Sejm/Rynek Zdrowia18 maja 2022 14:59

Opublikowano raport z konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zdecydowana większość z nich nie została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia. Resort tłumaczy to finansami.

Większość uwag do ustawy o wynagrodzeniach odrzucona. MZ: skutkowałyby dodatkowymi kosztami
Ministerstwo Zdrowia odrzuciło większość uwag środowisk medycznych do ustawy o wynagrodzeniach Fot. AdobeStock
 • Projekt nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia trafił do Sejmu
 • W trakcie konsultacji publicznych zgłoszono do niego ponad sto uwag. W głównej mierze dotyczyły one wysokości wskaźników w zaproponowanej tabeli płac, według których wyliczana będzie minimalna pensja poszczególnych grup zawodowych
 • Praktycznie wszystkie proponowane uwagi skutkujące podwyższeniem płacy minimalnej względem pierwotnego projektu nie zostały uwzględnione
 • - Załącznik do projektu ustawy stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w załączniku do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Dokonanie zmiany skutkowałyby dodatkowymi kosztami wdrożenia nowelizacji - brzmi stanowisko Ministerstwa Zdrowia
 • Teraz projektem - który ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku - zajmie się sejmowa Komisja Zdrowia, do której skierowano nowelizację do pierwszego czytania

Uwagi do ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia 

Projekt nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia - po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów - 17 maja trafił do Sejmu. Jeszcze w tym samym dniu skierowano go do sejmowej Komisji Zdrowia do pierwszego czytania.

Procedowane przepisy zostały wcześniej poddane konsultacjom publicznym, w trakcie których zgłoszono ponad sto uwag. 

Z opublikowanego raportu z konsultacji publicznych wynika, że większość ze zgłoszonych uwag dotyczyła wskaźników w zaproponowanej tabeli płac, według których wyliczana będzie minimalna pensja poszczególnych grup zawodowych oraz zaszeregowania poszczególnych zawodów. 

Ministerstwo Zdrowia praktycznie wszystkie z uwag dotyczących tabeli płac, które skutkowałyby podwyższeniem wynagrodzenia względem pierwotnego projektu, nie uwzględniło.

- Załącznik do projektu ustawy stanowi odzwierciedlenie zapisów zawartych w załączniku do stanowiska Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 5 listopada 2021 r. Dokonanie zmiany skutkowałyby dodatkowymi kosztami wdrożenia nowelizacji - brzmi stanowisko Ministerstwa Zdrowia.

"Propozycja nie uwzględnia obiecanego geściku dobrej woli ministra wobec lekarzy"

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy negatywnie ocenił przede wszystkim wysokość tzw. współczynnika pracy dla lekarzy ze specjalizacją, który ma wynieść od lipca 2022 - 1,45.

- Wskazujemy, że dla lekarzy, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnej, przewidzianej ustawą, będzie to czwarty rok z rzędu obniżenie ich wynagrodzenia względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (1,58 w roku 2018) - tłumaczył w uwagach OZZL.

- Trudno też nie zauważyć skrajnego spłaszczenia wynagrodzeń nie spotykanego najprawdopodobniej w jakimkolwiek innym kraju (np. minimalna płaca lekarza ze specjalizacją względem minimalnej płacy pielęgniarki ze specjalizacją ma wynieść wg przedstawionego projektu jak 1,12:1 podczas gdy w świecie dominują relację jak 2:1 lub więcej) - podkreślił Związek.

OZZL zwróciło również uwagę, że "przedstawiona przez MZ propozycja nie uwzględnia obiecanego przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego geściku dobrej woli wobec lekarzy, czyli wskaźnika 1,5, o którym była mowa w czasie spotkania w MZ w dniu 20 grudnia 2021 zamiast 1,45 ustalonego przez ministra ze związkami zawodowymi nie reprezentującymi lekarzy".

Naczelna Izba Lekarska zaś, że "postulowany od wielu lat przez samorząd lekarski poziom minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją to trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tymczasem projekt przewiduje dla tych osób współczynnik o ponad połowę niższy".

"Kolejny raz zwiększy się różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami"

Podobne zastrzeżenia wniosły pielęgniarki i ich uwagi także zostały odrzucone.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy postulowały o zwiększenie współczynników dla pielęgniarek do poziomów 1,09 i 1,19 (w dwóch najniższych grupach zaszeregowania pielęgniarek) oraz rozdzielenie tabeli płac na dwie - jedną dla pracowników medycznych oraz dla pracowników działalności podstawowej.

Główne zastrzeżenia OZZPiP do przekazanego projektu to m.in.:

 • brak akceptacji OZZPiP dla przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia tabeli płac, 
 • brak określenia w nowelizacji docelowych współczynników pracy dla pracowników medycznych w kolejnych latach wraz z przyjęciem ich harmonogramu corocznego wzrostu,
 • nieuznawanie kwalifikacji posiadanych przez pracowników medycznych, pomimo iż w ustawach o wykonywaniu poszczególnych zawodów jest wpisany obowiązek ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • brak uwzględnienia zgłaszanych od lat przez OZZPiP postulatów dążenia do spłaszczenia różnic płacowych; przeciwnie - nowelizacja w zaproponowanym brzmieniu kolejny raz jeszcze zwiększy różnice płacowe pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi,
 • brak w ustawie zapisu nakładającego na pracodawców obowiązek automatycznego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego w przypadku podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Osobny punkt w tabeli płac dla ratowników medycznych

Ogólnopolski Związek Ratowników Medycznych postulował zaś o stworzenie osobnego punktu w tabeli płac "7. Ratownik medyczny specjalista/specjalista w dziedzinie ratownictwa 1,29 medycznego - corocznie podwyższany proporcjonalnie".

Ratownicy domagali się także o objęcie regulacjami ustawy ratowników medycznych pracujących w dyspozytorniach medycznych będących częścią urzędów wojewódzkich.

- Od lipca 2022 wynagrodzenie zasadnicze w DM, które odbiega i jest niższe od propozycji przedstawianych podczas spotkań z przedstawicielami MZ w latach poprzednich, będzie zbliżone do ZRM, co może spowodować mniejsze niż do tej pory, a już teraz jest słabe zainteresowanie podjęcie pracy w DM - wskazał OZZRM.

Uwag ratowników również nie uwzględniono.

"Załącznik do ustawy powinien składać się z dwóch oddzielnych tabel płac"

O rozdzielenie tabeli płac wnioskowała także Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

- Z uwagi na nałożony na osoby wykonujące zawód medyczny obowiązek ustawicznego kształcenia, załącznik do ustawy powinien składać się z dwóch oddzielnych tabel - tłumaczyła KIF.

Izba zaproponowała wskaźniki dla fizjoterapeutów:

 • 1,29 - fizjoterapeuta na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji,
 • 1,35 - fizjoterapeuta posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację,
 • 1,02 - fizjoterapeuta na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim,
 • 1,16 - fizjoterapeuta posiadający wyższe wykształcenie na poziomie magisterskim,
 • 0,94 - fizjoterapeuta na stanowisku wymagającym wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia lub średniego wykształcenia,
 • 1,02 - [fizjoterapeuta posiadający wyższe wykształcenie na poziomie studiów I stopnia lub średnie wykształcenie.

- Zwrócić uwagę należy również na brak kompleksowości regulacji, ponieważ odnosi się ona wyłącznie do osób zatrudnionych na umowę o pracę, zupełnie natomiast pomija fakt, że w większości podmiotów leczniczych osoby wykonujące zawód medyczny udzielają świadczeń na podstawie różnego rodzaju umowach cywilnoprawnych - podkreśliła też KIF.

"Istnieje obawa, że pracodawcy będą zmieniali rodzaj zatrudnienia tak, by ominąć ustawę"

Na sprawę umów zwróciło uwagę również Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych.

- Zapisy sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych powinny obejmować również osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych. W innym wypadku istnieje obawa, że pracodawcy będą zmieniali rodzaj zatrudnienia tak, by ominąć zapisy ustawy - podkreśliło OSOM.

Uwag jednak nie uwzględniono, iż "wykraczają poza zakres ustawy, która obejmuje pracowników działalności podstawowej zatrudnionych na podstawie stosunku pracy".

Pominięto personel administracyjny, techniczny i ekonomiczny

Prezes Polskiej Federacji Szpitali zwrócił uwagę natomiast uwagę, "że po raz kolejny ustawodawca całkowicie pomija personel administracyjny, techniczny i ekonomiczny".

- Pomijanie ich po raz kolejny może być odczytane jako działania dyskryminujące. Podkreślić należy, że osoby te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów leczniczych. Aby zapobiec masowym odejściom oraz konfliktom pomiędzy personelem medycznym i pozostałym, pracodawcy będą zmuszeni podnieść wynagrodzenia w części tzw. "szarej", co nie pozostanie bez wpływu na budżety szpitalne - podkreśliła Polska Federacja Szpitali.

Związek Zawodowy Pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej zwrócił natomiast uwagę na rosnącą inflację.

- W związku z inflacją w Polsce, która w marcu 2022 r. przekroczyła już 10 proc., postulowane jest wskazanie odpowiednio większego przelicznika, aby zapewnić adekwatnie większy poziom wynagrodzeń - napisał Związek.

- Dlatego też proponowane byłoby wskazanie, aby wynagrodzenie było
nie niższe niż 110 proc. najniższego wynagrodzenia zasadniczego
ustalonego w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2022 r. Tym samym, wprowadzony byłby dodatkowy przelicznik zwiększający wartość tego
wynagrodzenia zasadniczego o 10 proc. względem obecnie
wskazanego mechanizmu - dodał.

Tego typu uwagi również nie zostały przyjęte. 

Pełna treść projektu ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wraz z raportem z konsultacji publicznych do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum