Ustawa regulująca pracę aż 17 zawodów gotowa. Chodzi m.in. o opiekunów medycznych

Autor: oprac. PG • Źródło: Rynek Zdrowia21 stycznia 2022 16:52

21 stycznia Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Ustawa reguluje pracę aż 17 zawodów medycznych.

Ustawa regulująca pracę aż 17 zawodów gotowa. Chodzi m.in. o opiekunów medycznych
Ustawa o niektórych zawodach medycznych trafiła do konsultacji publicznych. Fot. Shutterstock
  • 21 stycznia do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych
  • Projekt obejmuje 17 zawodów do tej pory nieuregulowanych w ustawie
  • Dotyczy m.in. opiekunów medycznych, dietetyków, asystentów stomatologicznych 
  • Jak uzasadnia resort zdrowia projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego
  • Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Kogo dotyczy?

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy celem ustawy jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania określonych w ustawie zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ustawa reguluje następujące zawody:
1) asystentka stomatologiczna;
2) dietetyk;
3) elektroradiolog;
4) higienistka stomatologiczna;
5) logopeda;
6) masażysta;
7) opiekun medyczny;
8) optometrysta;
9) ortoptystka;
10) podiatra;
11) profilaktyk;
12) protetyk słuchu;
13) technik dentystyczny;
14) technik farmaceutyczny;
15) technik ortopeda;
16) technik sterylizacji medycznej;
17) terapeuta zajęciowy.

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Co zawiera?

Jak uzasadnia resort zdrowia projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje, nabywane w toku kształcenia w systemie oświaty lub systemie szkolnictwa wyższego.

Resort zdrowia przekonuje, że nowe przepisy będą gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. 

Jak czytamy w uzasadnieniu do ustawy:

  • Zwiększy ona bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. 
  • Powyższe przyczyni się do niewykonywania zawodów medycznych przez osoby, które nie posiadają właściwych do wykonywania danego zawodu kwalifikacji. 
  • Jednocześnie będzie to gwarantowało zapewnienie wysokiej jakości udzielanych świadczeń przez osoby wykonujące poszczególne zawody. 
  • Ułatwi to również pracodawcom prowadzenie polityki zatrudnienia oraz spowoduje aktywizację osób wykonujących zawody medyczne przez wzrost ich konkurencyjności na rynku pracy.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Rejestr i kursy kwalifikacyjne 

W art. 2 projektu ustawy zostały określone warunki, jakie musi spełniać dana osoba, aby wykonywać zawód medyczny, czyli posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu medycznego oraz odpowiednie kwalifikacje.

Jak wynika z projektu ustawy określono w niej też, że minister właściwy do spraw zdrowia prowadzi rejestr, na podstawie danych zamieszczanych na bieżąco przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej zawód medyczny.

W projekcie ustawy przyjęto zasadę - czytamy w uzasadnieniu, iż osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek do ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego. Doprecyzowano, że kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym.

Program kursu kwalifikacyjnego jest opracowywany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 

Osoba wykonujące zawód medyczny będą miały również obowiązek doskonalenia zawodowego, realizowanego w następujących formach: kurs doskonalący i samokształcenie.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych a odpowiedzialność zawodowa 

Projektowane przepisy regulują również kwestie dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoby wykonujące zawód medyczny będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu.

Ustawa o innych zawodach medycznych. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Jak informuje MZ przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, z uwagi na czas konieczny do zapoznania się i stosowania nowej regulacji przez wszystkie osoby, które aktualnie wykonują zawód medyczny, jak również zaplanowanie środków publicznych w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia na realizację zadań określonych w projekcie ustawy.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum