Ustawa o działalności leczniczej. 8 września pierwsze czytanie w Senacie. Kto zapłaci za straty szpitali?

Autor: JJ • Źródło: Rynek Zdrowia08 września 2021 10:10

W środę, 8 września, na senackiej Komisji Zdrowia zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z nią stratę szpitala, wynikającą z niedoszacowania wyceny świadczeń, miałby pokryć budżet państwa.

Ustawa o działalności leczniczej. 8 września pierwsze czytanie w Senacie. Fot. PAP Tomasz Gzell
  • Ustawa o działalności leczniczej. 8 września pierwsze czytanie w Senacie na Komisji Zdrowia
  • Senacki projekt nowelizacji ustawy (druk senacki 458) zakłada, że straty szpitali, które wynikają z niedoszacowania wyceny świadczeń medycznych, będzie pokrywał budżet państwa
  • Projekt dostosowuje przepisy ustawy o działalności leczniczej do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wszedł w życie 29 maja (z listopada 2019 po 18 miesiącach karencji), który zniósł obowiązek samorządów do pokrycia straty finansowej netto szpitali za zakończony rok obrotowy
  • Nowelizacja ustawy zmniejszy ryzyko, że jednostki samorządu terytorialnego nieposiadające w budżecie środków wystarczających na pokrycie strat netto ZOZ-ów, będą zmuszone podejmować decyzje o ich likwidacji

Ustawa o działalności leczniczej. 8 września pierwsze czytanie w Senacie. Stratę szpitali pokryje budżet państwa?

Przygotowany przez senacka komisję ustawodawczą projekt nowelizacji ustawy (druk senacki 458) zakłada, że stratę szpitali, które wynikają z niedoszacowania wyceny świadczeń medycznych, będzie pokrywał budżet państwa

„Celem projektu jest zminimalizowanie przypadków konieczności likwidowania szpitali i innych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w sytuacji, gdy wykazują one straty netto wynikające z nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków, bez zapewnienia na ich realizację wystarczających środków. Strata netto tych placówek, gdy ich funkcjonowanie jest konieczne dla ludności, będzie pokrywana z budżetu państwa” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jak wyjaśniają jego autorzy, projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 r., którego sentencja została ogłoszona 28 listopada 2019 r. 29 maja br. w związku z orzeczeniem TK moc prawną stracił art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, który zobowiązuje samorządy do pokrycia straty finansowej netto szpitali za zakończony rok obrotowy.

W konsekwencji szpitale, dla których organami założycielskim są samorządy, zadłużają się ze względu na zbyt niskie wyceny świadczeń zdrowotnych - NFZ płaci za nie mniej, niż wynoszą ich rzeczywiste koszty.

TK odroczył skutek prawny swojego wyroku o 18 miesięcy, ale w ocenie MZ wygaśnięcie przepisu dotyczącego pokrywania strat szpitali przez samorządy nie powoduje luki prawnej. Resort ustawy nie zmienił, mimo, że wielu ekspertów podkreślało, że jest to konieczne. Sytuacja stała się więc w ocenie wielu ekspertów patowa.

Co zmienia nowelizacja?

Senacki projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że stratę, w wysokości nie wyższej niż różnica między rzeczywistymi kosztami udzielania świadczeń gwarantowanych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a przychodami z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, uzyskanych w roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym - będzie pokrywana z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Jak wyjaśniają autorzy projektu nowelizacji takie rozwiązanie będzie miało kilka skutków. Po pierwsze, zmniejszy ryzyko, że jednostki samorządu terytorialnego nieposiadające w budżecie środków wystarczających na pokrycie strat netto ZOZ-ów będą zmuszone podejmować decyzje o ich likwidacji.

Po drugie, przeniesie obowiązek pokrycia strat netto zozów na władzę centralną określającą zakres obowiązków ZOZ-ów i sposób ich finansowania.

Po trzecie, zmniejszy przypadki, w których straty będą powstawać. Władza centralna, świadoma, że w przypadku, powodującego straty netto, niedoszacowania kosztów działalności ZOZ-ów, będzie zobligowana te straty pokryć i w bardziej realny sposób zaplanuje środki na ich funkcjonowanie.
Planowane posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu planowane jest na godzinę 15.30 w środę (8 września).

Czytaj także: Ustawa o działalności leczniczej. Długi szpitali pokryje budżet państwa? Jest projekt nowelizacji

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum