NRL/Rynek Zdrowia | 22-10-2011 15:19

Stanowisko Prezydium NRL ws. zapisów ustawy refundacyjnej

Obradujące w sobotę (22 października) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zajęło stanowisko wobec zapisów ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, uwzględniając szeroką falę niezadowolenia środowiska lekarskiego z obecnych regulacji w zakresie wystawiania recept na leki refundowane,

W stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej czytamy: "Rada negatywnie ocenia zasady wystawiania recept lekarskich na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, jakie określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. Przewidziane w ustawie zasady wystawiania recept na leki refundowane w dalszym ciągu nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów administracyjne obowiązki płatnika publicznego związane z ustaleniem statusu ubezpieczeniowego pacjenta.

Przepisy ww. ustawy utrwalają dotychczasowe, od wielu lat negatywnie oceniane, zasady wystawiania recept na leki refundowane, tj.: przypisanie lekarzowi i lekarzowi dentyście roli pracownika NFZ, którego pierwszym i najważniejszym zadaniem powinno być ustalenie uprawnień pacjenta do otrzymania recepty na lek refundowany, nałożenie obowiązku weryfikacji uprawnień pacjenta pomimo, że lekarze i lekarze dentyści nie mają narzędzi pozwalających dokonać takiej weryfikacji."

Zdaniem Prezydium narzędziami takimi i niezbędnymi danymi dysponuje jedynie Narodowy Fundusz Zdrowia, który do tej pory nie był w stanie wyposażyć pacjentów w odpowiednie dokumenty.

Ponadto, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia inne rozwiązania przyjęte w systemie wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, polegające w szczególności na: nakładaniu na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku zwrotu kwoty refundacji w przypadku wystawienia recepty osobie nieuprawnionej pomimo, że lekarz nie ma możliwości weryfikacji tych uprawnień.

Zdaniem Prezydium przepisy ustawy posługują się nieprecyzyjnymi terminami jak np. "recepta nieudokumentowana względami medycznymi", które pozostawiają dowolność interpretacji NFZ (w szczególności niczym nieuzasadnionych wymagań w zakresie dokumentowania rozpoznania choroby przewlekłej przez drugiego lekarza).

Negatywnie oceniane są także przepisy ustawy, które pozwalają na kumulowanie się wielu sankcji w przypadku nieprawidłowego wykonywania przez lekarza, lekarza dentystę umowy upoważniającej do wystawiania recept, takich jak kary umowne, obowiązek zwrotu kwoty refundacji i wypowiedzenie umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane oraz zakaz zawierania kolejnych umów.

W swoim stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyłącza się do licznych głosów protestu przeciwko tak ukształtowanym zasadom wystawiania recept na leki i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych i upoważnia prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zmiany tych zasad, w tym także do wsparcia akcji podpisywania petycji całego środowiska lekarskiego w tej sprawie.