Sejmowa komisja zdrowia zaakceptowała nowelizację ustawy o świadczeniach zdrowotnych

Autor: oprac. KM • Źródło: PAP24 czerwca 2021 16:35

W czwartek 24 czerwca sejmowa Komisja Zdrowia opowiedziała się przeciwko odrzuceniu nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

Przepisy mają wejść w życie - z pewnymi określonymi w nowelizacji wyjątkami - 14 dni od ich ogłoszenia.. Fot. PAP/Paweł Supernak
  • Sejm jest przeciwko odrzuceniu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia - poinformował w podsumowaniu wyników głosowania Tomasz Latos
  • Senat miał wobec nowelizacji wątpliwości natury konstytucyjnej
  • W myśl nowelizacji minister zdrowia będzie musiał przygotować mapy potrzeb zdrowotnych, przeprowadzić ich analizę i przygotować strategię opartą na podstawie krajowego planu transformacji

Sejmowa komisja rozpatrzyła na posiedzeniu w czwartek rano uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Za jej przyjęciem opowiedziało się 13 posłów, za odrzuceniem 15.

- Komisja wydała negatywną opinię w stosunku do uchwały Senatu, czyli mówiąc innymi słowy przeciwko odrzuceniu ustawy - podsumował wyniki głosowania przewodniczący Tomasz Latos (PiS).

Senat miał wątpliwości

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy postanowił o jej odrzuceniu argumentując, że na takie stanowisko wpłynęły zastrzeżenia natury konstytucyjnej.

- (...) zastrzeżenia natury konstytucyjnej odnoszą się do istoty określonego w opiniowanej ustawie systemu oceny potrzeb zdrowotnych. Ich eliminacja w drodze poprawek Senatu wymagałaby zatem opracowania alternatywnej całościowej koncepcji merytorycznej w tym zakresie oraz jej należytego skonsultowania z zainteresowanymi podmiotami i środowiskami. Mając na uwadze zakreślony przez art. 121 ust. 2 Konstytucji 30-dniowy okres na podjęcie przez Senat uchwały w sprawie opiniowanej ustawy, przyjęcie poprawek czyniących zadość powyższym wymaganiom nie wydaje się realne - skonkludował legislator.

Senat wyraził także wątpliwość, że zawarte w nowelizacji unormowania przyczynią się do pożądanego usprawnienia systemu dokonywania oceny potrzeb zdrowotnych.

Ustawa porządkuje kwestie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia

Sejm uchwalił nowelizację 20 maja br. Założeniem rządowej ustawy - jak wskazano - jest uporządkowanie zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia. W świetle nowych przepisów minister zdrowia będzie zobligowany nie tylko do przygotowania tzw. map potrzeb zdrowotnych i przeprowadzania ich analizy, ale też do przygotowania strategii opartej na podstawie krajowego planu transformacji. Ma on narzucać pewne szczegółowe działania np. do zadań przypisane będą konkretne podmioty, ustalony będzie harmonogram działań i oszacowane ich skutki finansowe.

Zgodnie z nowelizacją, projekt krajowego planu konsultowany ma być z wieloma instytucjami m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Narodowym Funduszem Zdrowia, konsultantami krajowymi w ochronie zdrowia i z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładem Higieny. Zgodnie z wniesioną sejmową poprawką plan obejmować będzie 5 lat (nie 7 lat jak proponowano w rządowym przedłożeniu), a minister zobowiązany będzie też do przestawienia sprawozdania średniookresowego z jego realizacji do 30 czerwca trzeciego roku kalendarzowego jego obowiązywania. Na jego podstawie plan będzie aktualizowany.

Proponuje się też, by pierwszy krajowy i wojewódzki plan transformacji ustalany był na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. i ogłaszany w przypadku tego pierwszego do 31 sierpnia 2021 r., a drugiego do 15 grudnia 2021 r.

Decyzyjność także na poziomie samorządowym

Również wojewodowie mają dla swojego regionu ustalać swój własny plan, który po zaopiniowaniu m.in. przez wojewódzkich konsultantów w ochronie zdrowia, marszałka województwa i przez konwent powiatów danego województwa ma być przekazywany ministrowi zdrowia, który dokona jego oceny i go zatwierdzi bądź przekaże swoje uwagi wojewodzie. Wojewódzkie plany, które ustala się również na 5 lat, opracowywać mają rady do spraw potrzeb zdrowotnych. Przepisy określają skład rady, tryb powoływania i odwoływania członków, zakres i tryb pracy.

Przepisy mają wejść w życie - z pewnymi określonymi w nowelizacji wyjątkami - 14 dni od ich ogłoszenia.

Procedowana nowelizacja przewiduje wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia poprzez usprawnienie organizacji tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej.

Zgodnie z harmonogramem czwartkowego posiedzenia Sejmu sprawozdanie komisji o uchwale Senatu zaplanowano wieczorem.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum