Rozporządzenie opublikowane. Zmiany kryteriów ofert na psychiatrię dzieci i młodzieży

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia16 maja 2022 18:15

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie zmieniające wcześniejsze regulacje w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadza modyfikację załącznika dotyczącego opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Rozporządzenie opublikowane. Zmiany kryteriów ofert na psychiatrię dzieci i młodzieży
Rozporządzenie wejdzie w życie za dwa tygodnie. Fot. AdobeStock
  • W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, zmieniające regulacje w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 2016 r.
  • Modyfikacji uległa tabela nr 1 będąca załącznikiem do zmienianego rozporządzenia
  • Chodzi o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień dzieci i młodzieży. Nowy akt zacznie obowiązywać za dwa tygodnie

Zmiana rozporządzenia ws. wyboru ofert

16 maja w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia, zmieniające rozporządzenie z dnia a 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt był procedowany od ub, roku, a do konsultacji publicznych trafił w styczniu br.

Zmiana rozporządzenia to efekt reformy opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Zmiany są konsekwencją modyfikacji  wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2021 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, zwanego dalej „rozporządzeniem koszykowym”. 

Zmiany mają usunąć nieścisłości, doprecyzować przepisy i uwzględnić postulaty ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia. 

Nowe rozporządzenie wprowadza m.in. zmiany w załączniku nr 4, będącym tabelą dotyczącą opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Co się zmienia? Dla przykładu projekt wprowadza aktualizację listy metod o udowodnionej naukowo skuteczności w oparciu o rekomendację ekspertów, poszerza i dostosowuje w kryteriach postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży katalog premiowanego personelu o: specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.

W części 1 załącznika 4., w  tabeli wyrazy „metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej” zastępuje się wyrazami „metodą terapii psychodynamicznej lub humanistyczno-doświadczeniowej, lub integracyjnej, lub psychoanalitycznej, lub poznawczo--behawioralnej". Ponadto pojawiające się w tabeli określenie osoba „prowadząca psychoterapię” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „posiadająca certyfikat psychoterapeuty”. 

Wynika to ze zmiany określenia definiowanego w rozporządzeniu koszykowym i jest podyktowane zgłaszanymi przez środowisko psychoterapeutów postulatami oraz potocznym rozumieniem definicji w poprzednim brzmieniu, które było błędnie interpretowane.

Reforma opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży

Jeśli chodzi o kryteria wyboru ofert, modyfikacje dotyczą przede wszystkim przemodelowania kryteriów wyboru ofert w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i młodzieży na I, II oraz III poziomie referencyjnym.

Rozporządzenie koszykowe wprowadziło zmiany w warunkach realizacji poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej, które dotyczą przede wszystkim zmiany warunków, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

Zmiany dotyczą głównie personelu oraz organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzeniem koszykowym rozszerzono także zakres świadczeń realizowanych przez specjalistów w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, przez osoby posiadające decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie oraz przez osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

Szczegółówe zmiany rozporządzenia. Ważne modyfikacje

Zmiany przedstawione w projekcie rozporządzenia mają na celu dostosowanie kryteriów wyboru ofert do zmienionego rozporządzenia koszykowego i obejmują w szczególności następujące modyfikacje:

  1.  w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczenia gwarantowanego: zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, jako jednego z dwóch możliwych wariantów realizacji świadczeń na I poziomie referencyjnym, projekt rozporządzenia przewiduje dodanie nowego przedmiotu postępowania o ww. nazwie, z zachowaniem takich samych warunków kryterialnych, jak w obecnie obowiązującym przedmiocie postępowania: „Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny”;
  2. w związku z dodaniem w rozporządzeniu koszykowym nowego zakresu świadczeń gwarantowanych: „Centrum Zdroweia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny”, określono kryteria  wyboru ofert w dwóch przedmiotach postępowania na ww. poziomie. Ponadto, w związku z ograniczeniem w rozporządzeniu koszykowym wymagań dotyczących personelu udzielającego świadczeń w ramach poradni zdrowia psychicznego oraz w ramach oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego dla dzieci, w projekcie rozporządzenia odpowiednio obniżono warunki premiujące personel; utworzono także osobno oceniane warunki dla świadczeń realizowanych w poradni zdrowia psychicznego oraz na oddziałach dziennych psychiatrycznych rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. W obu wariantach przedmiotu postępowań dodano oceniane warunki w kryteriach: jakość oraz kompleksowość oraz dostępność w celu przyczynienia się do wyboru najlepszych ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz podniesienia dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych;
  3. w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji świadczeń na III poziomie referencyjnym (świadczenia ambulatoryjne realizowane w ramach  obligatoryjnego poziomu II) dostosowano oceniane warunki do świadczeń udzielanych w oddziale szpitalnym, izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym; wobec powyższego w przedmiocie postępowania „Ośrodek wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej – III poziom referencyjny” w lp. I w pkt 1 „Personel” w ppkt 1.2–1.4 określono liczbę etatów przeliczeniowych na liczbę łóżek; dodatkowo w konsekwencji usunięcia rozporządzeniem koszykowym obligatoryjnego wymogu realizacji świadczeń przez pedagoga lub logopedę, lub neurologopedę, lub dietetyka,  lub fizjoterapeutę wymiennie z terapeutą zajęciowym, oddzielnie będzie premiowana obecność ww. personelu;
  4.  w związku z doprecyzowaniem w rozporządzeniu koszykowym zasad realizacji superwizji dla osób udzielających świadczeń psychoterapeutycznych proponuje się rezygnację z dodatkowo ocenianego warunku superwizji psychoterapii i dodanie dodatkowego warunku w postaci superwizji zespołu, której uczestnikami są nie tylko osoby udzielające świadczeń psychoterapeutycznych psychoterapii, lecz wszystkie osoby mające udział w procesie leczenia pacjenta; superwizja zespołu jest nowym pojęciem utworzonym wyłącznie na potrzeby niniejszego rozporządzenia – nie stanowi ona zatem elementu definicji superwizji używanej na gruncie rozporządzenia koszykowego; rekomendacje ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia wskazują, że dzięki superwizji zespołu możliwe jest zapewnienie monitoringu całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz wsparcie wszystkich specjalistów realizujących świadczenia;
  5.  zaproponowano zmianę dotychczasowego określenia „osoba prowadząca psychoterapię” na „osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty”, co wynika ze zmiany określenia definiowanego w rozporządzeniu koszykowym i jest podyktowane zgłaszanymi przez środowisko psychoterapeutów postulatami oraz potocznym rozumieniem definicji w poprzednim brzmieniu, które było błędnie interpretowane; zmiana określenia ma na celu zwiększenie społecznego zaufania do osób realizujących świadczenia sesji psychoterapii oraz podkreślenie faktu zdobycia formalnych kwalifikacji przez tych specjalistów, jest to szczególnie istotne w kontekście braku regulacji ustawowej dotyczącej zawodu psychoterapeuty;
  6.  w związku z rekomendacją ekspertów współpracujących z Ministerstwem Zdrowia dotyczącą aktualizacji listy metod o udowodnionej naukowo skuteczności, dodano metodę humanistyczno-doświadczeniową, integracyjną i psychoanalityczną;
  7.   poszerzono i dostosowano w przedmiotach postępowań określonych w częściach: 2, 8, 11, 16, 33, 41 i 51 katalog premiowanego personelu odpowiednio o:

a)     specjalistę w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży,

b)     osobę posiadającą decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia,

c)     osobę w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży; premiowanie konkretnego personelu uzależniono od charakteru obowiązującego dotychczas kryterium, tj. kryterium jakościowego (np. premiowanie personelu o wyższych kwalifikacjach zawodowych) lub kryterium ilościowego (np. premiowanie większej liczby etatów wśród personelu).

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jego treść w załączniku pod tekstem.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum