Resort finansów: 2,2 mld zł z Funduszu Pracy na sfinasowanie staży lekarskich

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 30 grudnia 2019 18:07

Ponad 2,2 mld zł zostanie wydane z Funduszu Pracy m.in. na staże i szkolenia lekarzy i dentystów, skarbowe papiery wartościowe na kwotę ponad 1,3 mld zł zostaną przeznaczone na finansowanie nauki - przewiduje projekt ustawy okołobudżetowej na 2020 r.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Jak wyjaśnia resort finansów w Ocenie Skutków Regulacji stanowiącej część uzasadnienia projektu, przyjęcie przez rząd (w ubiegłym tygodniu - PAP) projektu budżetu na rok 2020 wymaga też ustawowych zmian będących podstawą prawną pozwalającą na "wydatkowanie środków na efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych przez państwo, jak również ograniczenie niektórych wydatków budżetu państwa". Zmiany te są więc nierozerwalnie związane z projektem budżetu i niezbędne dla prawidłowej jego realizacji.

Do najważniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy okołobudżetowej zaliczono m.in. regulacje dotyczące Funduszu Pracy. "Projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2020 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy w wysokości określonej w planie finansowym Funduszu Pracy, tj. 2 mld 243 mln 53 mln zł" - napisano w uzasadnieniu.

Projekt "zamraża" kwoty bazowe dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz funduszu świadczeń socjalnych.

W przypadku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych planuje się wprowadzenie rozwiązań zakładających finansowanie z tego funduszu (kwotą 310 mln zł) refundacji pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników.

"Proponuje się zabezpieczenie środków na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w części budżetowej Prezesa ZUS. Proponowana zmiana skróci i usprawni proces przepływu środków z budżetu państwa bezpośrednio do wykonawcy zadania, czyli ZUS" - napisano.

Zgodnie z projektem planowane jest wprowadzenie możliwości finansowania wydatków związanych z modernizacją wyposażenia służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa (433,1 mln zł).

Ponadto, jak wyjaśniono, planowane jest sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, a także budową nowej siedziby HEMS (57,3 mln zł).

Projekt ustawy okołobudżetowej obejmuje też "zamrożenie" w 2020 r. podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w roku 2020 (ma być naliczany w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r., w wysokości 4 tys. 134,02 zł), co ograniczy wydatki jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa. Wprowadzone zostaną też przepisy, zgodnie z którymi odpis na ZFŚS dla nauczycieli dokonywany jest w oparciu o kwotę bazową z dnia 1 stycznia 2018 r.

- Oszczędności z tytułu "zamrożenia" bazy stanowiącej podstawę do naliczania odpisu na fundusz socjalny wyniosą ok. 349 mln zł" - poinformowano.

"Niezbędne jest wprowadzenie czasowego mechanizmu finansowania wybranych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki mających największy wpływ na jakość prowadzonych badań naukowych w Polsce oraz ich znaczenie dla wydatkowania środków na Badania i Rozwój. Przewiduje się, że minister właściwy do spraw budżetu na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże, w roku 2020, skarbowe papiery wartościowe o wartości 1 mld 133 mln 267 tys. zł" - poinformowano.

Jak dodano, część z przekazanych w ten sposób środków zastąpi czasowo mechanizm finansowania uczelni, z którymi minister nauki i szkolnictwa wyższego podpisał umowę na realizację programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. "Uczelnie te otrzymają o 1 pkt proc. więcej kwoty nominalnej skarbowych papierów wartościowych, tj. 11 proc., niż określony ustawą (...) minimalny poziom (10 proc. środków z subwencji obliczonej na rok 2019)" - tłumaczy MF.

Marcin Musiał (PAP)

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum