RPO/Rynek Zdrowia | 16-01-2017 19:40

RPO pisze do ministra zdrowia ws. zawieszania samorządowych programów zdrowotnych

W związku z pojawianiem się w mediach informacji sugerujących, że przygotowywane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany mają umożliwiać szefowi resortu zakończenie realizacji samorządowych programów zdrowotnych (w tym in vitro), Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra o wyjaśnienia.

Rzecznika Praw Obywatelskich niepokoi wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej ministrowi zdrowia wydanie decyzji o zawieszeniu finansowania programu polityki zdrowotnej. Fot. Archiwum

Jak przypomina RPO, zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą opracowywać, wdrażać, realizować i finansować programy polityki zdrowotnej, a rodzaj i zakres takich programów zależą od ilości środków finansowych, którymi jednostka samorządu terytorialnego dysponuje. Nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną procedur finansowanych przez gminy, powiaty i samorządy województwa czuwa Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

RPO zauważa, że projekt ustawy zakłada, iż przedstawiona przez Agencję ocena danego programu, z punktu widzenia jego merytorycznej i organizacyjnej spójności z programami realizowanymi przez ministrów i NFZ, ma być wiążąca dla jednostki samorządu terytorialnego (art. 1 pkt 8 projektu). Ponadto finansowanie programu polityki zdrowotnej, pomimo negatywnej oceny, ma rodzić odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (art. 2 projektu).

Jednocześnie - jak dalej wylicza Rzecznik Praw Obywatelskich - planowane jest wprowadzenie podstawy prawnej umożliwiającej ministrowi zdrowia wydanie decyzji o zawieszeniu finansowania programu polityki zdrowotnej na okres maksymalnie 2 lat, w przypadku braku środków finansowych lub gdy program jest niecelowy. Regulacja ta nie ogranicza możliwości zawieszenia przez ministra także programów realizowanych przez samorządy - czytamy.

W opinii RPO takie nieprecyzyjne rozwiązanie może budzić obawy z uwagi na nadmierną ingerencję w gwarantowaną konstytucyjnie samodzielność działań podejmowanych przez samorządy w ramach upoważnienia ustawowego. Chodzi w szczególności o możliwość zawieszenia w przyszłości, decyzją ministra zdrowia, programów polityki zdrowotnej prowadzonych przez niektóre gminy, a dotyczących finansowania procedury in vitro.

Rzecznik zwrócił się do ministra z prośbą o wyjaśnienia.