PAP/Rynek Zdrowia | 12-05-2015 20:36

RPO pisze do MZ ws. minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. RPO napisała pismo do ministra zdrowia, w którym pyta jak zamierza rozwiązać problem zapewnienia odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i położnych w podmiotach leczniczych.

RPO prof. Irena Lipowicz

W piśmie Irena Lipowicz podkreśliła, że z informacji napływających do jej biura wynika, że nie zawsze obsada pielęgniarska i położnych w podmiotach leczniczych zapewnia właściwą jakość opieki zdrowotnej.

Zwróciła też uwagę, że z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że wciąż rośnie przeciętny wiek wykonujących te zawody - w 2008 r. wynosił on 44,19 lat, zaś dla położnych 43,23 lata. Z kolei w 2013 r. średnia ta wynosiła odpowiednio 48,69 i 47,69 lat.

- Dane te w sposób oczywisty wskazują, że osoby młode nie chcą wykonywać tych zawodów, przede wszystkim ze względów finansowych - podkreśliła Lipowicz.

W ocenie RPO tendencja ta oznacza, że zapewnienie odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i położnych w podmiotach leczniczych jest problemem strukturalnym. Zaznaczyła jednak, że zjawisko to ma również swój wymiar prawny, bowiem to na władzy publicznej spoczywa obowiązek zapewnienia prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

- Dlatego też zwracam się o wskazanie, czy i za pomocą jakich środków, kierowany przez Pana Ministra resort zamierza rozwiązać ten problem - napisała RPO.

W dalszej części wskazała, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych są ustalane wyłącznie przez podmioty niebędące przedsiębiorcami, a więc przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz jednostki budżetowe. Na pozostałe podmioty lecznicze ustawa nie nakłada takiego obowiązku.

- W związku z powyższym, proszę Pana Ministra o wskazanie przyczyn, z powodu których podmioty lecznicze będące przedsiębiorcami, a równocześnie realizujące świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, nie zostały objęte ustawowym obowiązkiem ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych - czytamy w piśmie RPO.

Lipowicz zwróciła się też o wskazanie, czy i w jakim zakresie podejmowane są czynności kontrolne mające na celu zbadanie, czy ustalane przez kierowników podmiotów leczniczych minimalne normy zatrudnienia odpowiadają kryteriom obowiązującego prawa, a ponadto czy normy te są przestrzegane.

Dalej Lipowicz zwróciła uwagę na treść zawartego w ustawie o działalności leczniczej upoważnienia do wydania rozporządzenia dotyczącego ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Zgodnie z tą treścią, minister zdrowia - po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych związków zawodowych - określi w drodze rozporządzenia sposób ustalania tych norm, mając na celu zapewnienie właściwej jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.

Zdaniem Lipowicz zapis w tej postaci budzi wątpliwości konstytucyjne, bowiem takimi wartościami jak "właściwa jakość świadczeń zdrowotnych" i "właściwa dostępność świadczeń zdrowotnych" organ wydający rozporządzenie w zakresie ochrony zdrowia musi się kierować niezależnie od tego, czy zostały one wymienione w treści upoważnienia. Powodem tego jest fakt, że zostały one już sformułowane przez prawodawcę co najmniej na poziomie ustawy.

- Poza tym sama istota regulacji dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych polega na tym, że normy te mają gwarantować właściwą jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych. Wytyczne zawarte w upoważnieniu powinny więc skupić się raczej na technicznych aspektach umożliwiających realizację tych wartości, a nie na ich powtarzaniu - napisała RPO.

Na piśmie RPO, które teraz zostało opublikowane na stronie internetowej urzędu, widnieje data 22 kwietnia. Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich Organ, instytucja, do której zostało skierowane wystąpienie, obowiązane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować Rzecznika o podjętych działaniach lub zajętym stanowisku.

Określenie niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach szpitalnych przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z NFZ (tak, jak jest to w przypadku lekarzy) jest jednym z postulatów tej grupy zawodowej.