Projekt rozporządzenia: ile pieniędzy państwo przekaże izbom lekarskim?

Autor: MZ, AK/Rynek Zdrowia • • 02 lutego 2010 15:29

Trwają prace na dokumentem określającym zasady płacenia za zadania zlecone przez państwo.

Przekazanie izbom lekarskim środków finansowych następuje m. in. na podstawie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych przez nie zadań.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji zewnętrznych projekt rozporządzenia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie.

Chodzi tu o pieniądze, które samorząd lekarski dostaje od państwa m.in. na czynności związane z przyznawaniem prawa wykonywania zawodu, prowadzeniem rejestru praktyk lekarskich czy czynności związane z postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Samorząd przejął wykonywanie tych obowiązków od państwa.

Jak podaje resort w komunikacie, projekt stanowi, że wysokość środków finansowych na pokrycie kosztów zadań, obliczana jako suma iloczynów wartości każdego z tych zadań i ich liczby, nie może przekraczać kwoty zaplanowanej na ten cel w budżecie, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

„Ustalenie wartości zadań wykonywanych przez izby dokonywane jest corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi oraz z Naczelną Izbą Lekarską, po przedłożeniu Sejmowi uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok następny” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Przekazanie izbom lekarskim środków finansowych następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a izbą, w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia złożonych przez izby lekarskie kwartalnych sprawozdań z liczby wykonywanych przez nie zadań.

Na realizację zadań przejętych od administracji państwowej samorząd lekarski otrzymał w latach 2006 – 2009 następujące kwoty:

• w roku 2006 – 2 423 400 zł, w tym Naczelna Izba Lekarska  – 389 668 zł, okręgowe izby lekarskie  – 2 033 732 zł;

• w roku 2007 – 2 410 400 zł, w tym Naczelna Izba Lekarska – 390 942 zł, okręgowe izby lekarskie – 2 019 058 zł;

• w roku 2008 – 2 465 400 zł, w tym Naczelna Izba Lekarska –  397 931 zł, okręgowe izby lekarskie – 2 067 069 zł.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum