Programy pilotażowe w ochronie zdrowia - realizowane przez NFZ

Autor: PW • Źródło: MZ18 maja 2021 19:40

Programy pilotażowe mogą być tworzone nie tylko przez Ministerstwo Zdrowia, również przez Prezesa NFZ.

Programy pilotażowe w ochronie zdrowia - realizowane przez NFZ
Programy pilotażowe mogą być tworzone również przez Prezesa NFZ. Fot. Shutterstock

Na prośbę redakcji Rynku Zdrowia Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia przedstawiło listę i opis pilotaży w ochronie zdrowia realizowanych przez MZ od 2018 r. Czytaj: Programy pilotażowe w ochronie zdrowia. Ile ich mamy, czego dotyczą (1)

Na podstawie art. 48 e ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych programy pilotażowe mogą być tworzone również przez Prezesa NFZ.

Poniżej informacja o pilotażach utworzonych przez Prezesa NFZ.

• Program pilotażowy z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM
Program realizowany jest na mocy Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 93/2019/DSOZ z dnia 16 lipca 2019 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu mogą być udzielane nie wcześniej niż od dnia 1 sierpnia 2019 r. i nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

Celem pilotażu jest zbadanie możliwości uzyskania poprawy efektów terapii pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym (SM), w tym: ograniczania występowania rzutów i pojawiania się nowych zmian demielinizacyjnych, oraz cofnięcie istniejących już zmian w układzie nerwowym poprzez zmianę sposobu organizacji udzielania świadczeń i objęcie kompleksową opieką świadczeniobiorców z SM według rozpoznań ICD-10 G-35 z umiarkowanym stopniem niesprawności (EDSS w skali 4.0-6.5 punktów).

Program pilotażowy, realizowany jest od stycznia 2020 roku przez 2 ośrodki w województwach: małopolskim (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.) i pomorskim (Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku).

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje sprawozdanie do Ministerstwa Zdrowia po roku realizacji pilotażu.

Na podstawie sprawozdań, dotyczących wskaźników realizacji pilotażu, przekazywanych przez ośrodki koordynujące do Narodowego Funduszu Zdrowia stwierdza się, że w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wg stanu na 15 lutego 2021 r., do pilotażu zostało włączonych 64 świadczeniobiorców.

Sumaryczna wartość rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom w ramach pilotażu w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosła 163 315 zł.

Cele realizacji pilotażu to zmniejszenie liczby rzutów choroby, zmniejszenie nasilenia rzutów choroby, odroczenie momentu wystąpienia utrwalonej niepełnosprawności, spowolnienie postępu niepełnosprawności, wydłużenie okresu zdolności do pełnej samoobsługi i niezależności od osób trzecich, zmniejszenie liczby hospitalizacji, zmniejszenie liczby dni absencji chorobowej, utrzymanie zdolności do pracy zarobkowej, uczestnictwo w życiu społecznym, poprawa jakości życia chorego i bliskich.

Informacje zgromadzone od wszystkich uczestników programu mogą w przyszłości pomóc innym osobom z SM i wpłynąć na rozwiązania systemowe dotyczące opieki nad pacjentami z tą chorobą.

• Projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) pt.: Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ +

Program realizowany jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r.

Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie modelu opieki koordynowanej na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Zgodnie z założeniami pilotażu jest on realizowany przez 45 podmiotów wyłonionych w drodze otwartego naboru.

Placówki wybrane do realizacji pilotażu otrzymały w ramach projektu grant technologiczny i koordynacyjny w celu dostosowania struktury organizacyjnej i wewnętrznych systemów IT do zarządzania opieką koordynowaną. W placówkach są realizowane świadczenia zgodnie z podpisanymi umowami. Dane dotyczące liczby zrealizowanych świadczeń dostępne są na platformie projektowej https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus-3/.


W ramach projektu zakłada się realizację badań ewaluacyjnych skierowanych do pacjentów, personelu medycznego i kadry zarządzającej. Planuje się 2 fale badań PREM z ang. patient reported experience measure), PROM (z ang. patient reported outcome measure) i PAM (z ang. patient activation measure) na początku trwania oraz na końcu pilotażu. Trzecią falę badań zaplanowano jako fazę środkową, która miałaby stanowić uzupełnienie i modyfikację pierwszej fali badań w postaci dodatkowych badań.

Realizatorzy (grantobiorcy) POZ PLUS będą świadczyć opiekę medyczną w pilotażu do 30 września 2021 r. W związku z tym wnioski z pilotażu będą analizowane i formułowane dopiero na przełomie IV kw.2021/I kw.2022 r.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum