Programy pilotażowe w ochronie zdrowia - realizowane przez MZ

Autor: PW • Źródło: MZ18 maja 2021 19:36

Na prośbę redakcji Rynku Zdrowia Biuro Komunikacji Ministerstwa Zdrowia przedstawiło listę i opis pilotaży w ochronie zdrowia realizowanych przez MZ od 2018 r.

Programy pilotażowe w ochronie zdrowia - realizowane przez MZ
Pilotaże w ochronie zdrowia. Fot. PTWP

O listę pilotaży prosiliśmy Ministerstwo Zdrowia przygotowując tekst Pilotaże w ochronie zdrowia - są, ale co z wnioskami. Stawialiśmy w nim tezę, że - jak się wydaje - obecnie pewną słabością pilotaży jest brak cyklicznych analiz i publicznej prezentacji wniosków.

Prosiliśmy MZ o listę pilotaży realizowanych od 2018 r., prowadzonych w oparciu o zmiany z 2017 r. w ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, wprowadzającej pilotaże. Ministerstwo Zdrowia właśnie odpowiedziało, przedstawiając listę realizowanych pilotaży i m.in. etapy na jakich znajduje się analiza wniosków płynących z tych pilotaży.

• Program pilotażowy dotyczący leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych

Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r., w sprawie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1985 z późn. zm.)

Celem programu pilotażowego jest ocena skuteczności praktycznej oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Pilotaż znajduje się w trakcie realizacji, okres trwania pilotażu został przedłużony do 31 grudnia 2022 r.,

W czasie trwania pilotażu Narodowy Fundusz Zdrowia sporządza raporty zawierające ocenę wskaźników zawartych w rozporządzeniu, uwzględniając w nich również ocenę kosztów oraz efektów realizacji pilotażu.


• Program pilotażowy dotyczący kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato 

Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2360)

Celem głównym programu pilotażowego jest ocena wpływu elementów jakościowych na skuteczność diagnostyki patomorfologicznej.

Natomiast celami szczegółowymi programu pilotażowego są:
- podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego przez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej;
- optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego przez skrócenie czasu od postawienia rozpoznania do podjęcia optymalnego leczenia;
- weryfikacja modelu sprawozdawania badań patomorfologicznych;
- wypracowanie efektywnych kosztowo mechanizmów finansowania badań realizowanych w ramach JGPato;
- wycena grup i kosztu wdrożenia JGPato

Wszystkie etapy pilotażu (etap organizacyjny, etap realizacji i etap ewaluacji ) trwają łącznie 14 miesięcy. Brak wniosków, gdyż za wcześnie na przeprowadzanie analiz).


• Program pilotażowy w zakresie koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromatozami oraz pokrewnymi im rasopatiami

Program jest na etapie realizacji, po których zaplanowany jest etap ewaluacji.


• Program pilotażowy w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19

Program jest na etapie realizacji, po których zaplanowany jest etap ewaluacji.


• Program pilotażowy "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym - Dieta Mamy" 

Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 329)

Celem programu jest poprawa jakości opieki szpitalnej nad kobietami w ciąży i w okresie poporodowym, zwiększenie komfortu hospitalizacji, jak również promowanie zasad zdrowego żywienia. Okres realizacji pilotażu obejmuje:
- etap organizacji pilotażu, który trwa 24 miesiące od dnia rozpoczęcia jego realizacji, którym jest dzień podpisania umowy na realizację pilotażu;
- etap ewaluacji pilotażu, który trwa 12 miesięcy od zakończenia etapu, o którym mowa w pkt 1.

Ewaluację Programu przeprowadza Narodowy Fundusz Zdrowia.


• Program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

Program ten realizowany jest w 33 centrach zdrowia psychicznego. Rozpoczął się 1 lipca 2018 r.

Obszar działania centrów został określony w sposób gwarantujący lokalny charakter podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach pilotażu.

Wskazany obszar działania umożliwia sprawne zarządzanie populacją objętą opieką oraz prowadzenie procesu terapeutycznego w sposób adekwatny do potrzeb pacjentów. 

Program jest stopniowo rozszerzany, został wydłużony do końca 2022 r.


• Pilotaż sieci onkologicznej

Rozpoczął się w lutym 2019 roku w województwie dolnośląskim i świętokrzyskim, następnie rozszerzono pilotaż o dwa kolejne województwa – podlaskie i pomorskie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie pilotażu opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej pilotaż ma się zakończyć 31 grudnia 2021 r.

Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie wybranych województw. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, po zakończeniu pilotażu.

Prezes NFZ sporządzi we współpracy z wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji pilotażu.

Dodatkowo, na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. powołany został Komitet Sterujący do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Do zadań Komitetu należy m.in. analiza przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych analiz, ekspertyz lub audytów z realizacji programu pilotażowego oraz przygotowanie raportu końcowego z prac Komitetu oraz z realizacji pilotażu, zawierającego wnioski z oceny pilotażu.


• Program pilotażowy w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w podstawowej opiece zdrowotnej pn. E-STETOCARE, jako komponent Domowej Opieki Medycznej

Realizowany na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2021 r.

Podmioty lecznicze będące realizatorami programu otrzymają elektroniczne stetoskopy, które udostępnią wskazanym w projekcie świadczeniobiorcom, umożliwiając im tym samym zdalną diagnostykę w ramach teleporady.

Realizatorzy programu pilotażowego zostaną wybrani w ramach naboru przeprowadzanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Biorąc pod uwagę otwarty charakter naboru, jak i objęcie programem nie mniej niż 1 000 świadczeniobiorców, przewiduje się możliwość wyboru ofert z całego kraju, przy uwzględnieniu czynników takich jak: data wpływu oferty i deklaracja szacunkowej liczby świadczeniobiorców zgłoszonych przez realizatora do udziału w programie.

19 kwietnia br. rozpoczął się nabór realizatorów programu pilotażowego.


• Program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

10 maja br. minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie w tej sprawie

Pilotaż zostanie przeprowadzony w województwie mazowieckim. Będzie trwał 25 miesięcy (sama realizacja pilotażu 18 miesięcy).

Program kierowany jest do 17 tysięcy pacjentów z następującymi schorzeniami:
- nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne;
- niewydolność serca;
- nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia;
- wady serca zastawkowe.

W skład sieci wejdą: regionalny ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące poziomu I i II, których zadaniem będzie zapewnienie pacjentowi kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej

Ośrodek regionalny ma opracować wytyczne postępowania, w tym w szczególności diagnostyki pacjentów. Ośrodki współpracujące z regionalnym ośrodkiem koordynującym podzielone zostały na dwa poziomy: I i II.

Na poziomie I świadczeń udzielać będą podmioty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w poradniach kardiologicznych. Rolą ośrodków I stopnia będzie zapewnienie pacjentom diagnostyki w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia w przypadkach wynikających z wytycznych regionalnego ośrodka koordynującego i leczenie pacjenta zgodnie z wytycznymi postępowania.

Zadaniem ośrodków II poziomu będzie m.in. diagnostyka i ustalenie planu leczenia pacjentów objętych programem pilotażowym, wyznaczenie koordynatora leczenia kardiologicznego, gromadzenie danych o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki pacjentów i analiza danych uzyskanych na podstawie ankiet.

Etap ewaluacji programu pilotażowego, będzie trwał 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.

Na podstawie art. 48 e ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych programy pilotażowe mogą być tworzone również przez Prezesa NFZ.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum