Prezes KRDL odpowiada na pytania diagnostów laboratoryjnych. M.in. o kierowników laboratoriów

Autor: oprac. IB • Źródło: KIDL, Rynek Zdrowia10 lipca 2022 11:09

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych opublikowała na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania zadane przez diagnostów laboratoryjnych podczas LIVE z prezes KRDL Aliną Niewiadomską.  Oto niektóre z nich.

Prezes KRDL odpowiada na pytania diagnostów laboratoryjnych. M.in. o kierowników laboratoriów
O co pytali prezes KRDL diagności laboratoryjni? Fot. Shutterstock
  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przedstawiła na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania diagnostów laboratoryjnych, które zostały zadane podczas LIVE z prezes KRDL Aliną Niewiadomską
  • Jedno z pytań dotyczyło programu studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej. KRDL opiniując program "wyraziła kategoryczny sprzeciw co do umożliwienia dostępu do zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego absolwentom kierunków analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii kończących studia podyplomowe" - odpowiedziała Alina Niewiadomska
  • "Czy wszystkie specjalizacje będą finansowane z budżetu państwa czy tylko część? Jaki jest finalny zapis w tej ustawie dotyczący specjalizacji?" - pytał kolejny diagnosta laboratoryjny. "Kształcenie specjalizacyjne będzie finansowane na analogicznych zasadach, jak to ma miejsce np. w przypadku pielęgniarek i położnych" - wskazała prezes KRDL
  • "Czy nowa ustawa będzie regulować kwestię (złą praktykę) firmowania przez jednego kierownika kilku laboratoriów?" - brzmiało jedno z pytań. "Na stanowisku kierownika laboratorium może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej" - wyjaśniła.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przedstawiła na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania diagnostów laboratoryjnych, które zostały zadane podczas LIVE z prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Aliną Niewiadomską 30 czerwca 2022. Wybraliśmy niektóre z nich.

O programie studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej

Jedno z pytań dotyczyło programu studiów podyplomowych z zakresu analityki medycznej, opracowanego przez zespół powołany przez ministra zdrowia 21 października 2021. "Jak KRDL zaopiniowała ten program? Czy pozytywnie? Jeśli tak, to jaka będzie weryfikacja realizacji tego programu, skoro brak jest rejestru i kontroli kształcenia na studiach podyplomowych, brak kontroli studiów podyplomowych przez PKA. Projekt ustawy o med. lab. w ogóle nie mówi o celach i żadnych wymogach dotyczących prowadzenie tych studiów" - pytał diagnosta laboratoryjny.

"Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych krytycznie odnosi się do dopuszczalności kształcenia osób nieposiadających wykształcenia medycznego na 2-letnich studiach podyplomowych z zakresu analityki medycznej, na mocy aktualnie obowiązującej ustawy o diagnostyce laboratoryjnej" - odpowiedziała prezes Niewiadomska.

Zaznaczyła, że "Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych odnosząc się do przedłożonego do zaopiniowania projektu Programu kształcenia podyplomowego w zakresie analityki medycznej, wyraziła kategoryczny sprzeciw co do umożliwienia dostępu do zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego absolwentom kierunków analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii kończących studia podyplomowe".

Tym samym, jak stwierdziła, "KRDL uznaje za bezcelowe tworzenie programów, które dopuszczają kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej jako formy nabycia uprawnień do wykonywania zawodu medycznego diagnosty laboratoryjnego jako sprzeczne z podstawowymi standardami kształcenia diagnostów laboratoryjnych".

Dodała, że dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego powinien być wzorowany na innych regulowanych prawnie zawodach medycznych, w szczególności zawodach lekarza i lekarza dentysty.

O możliwości odbywania specjalizacji w zakresie medycyny dla absolwentów uczelni niemedycznych

"Proszę o wyjaśnienie, kto jest pomysłodawcą całkiem świeżego zapisu w projekcie ustawy, mówiącego o możliwości odbywania specjalizacji w zakresie medycyny dla absolwentów uczelni niemedycznych? Dlaczego w mediach pojawia się porównanie programu studiów magisterskich z biotechnologii oraz analityki medycznej wyłącznie w zakresie genetyki, bez podkreślania znaczenia ogólnych przedmiotów medycznych? Czy zawód diagnosty laboratoryjnego nie jest przede wszystkim zawodem medycznym, a dążymy do bycia technikami-genetykami ze świetnym przygotowaniem technicznym, bez medycznego? Czy Pani Prezes popiera takie rozwiązanie?" - brzmiało jedno z następnych pytań.

Alina Niewiadomska wyjaśniła, że osoby, o których mowa w pytaniu, mogą uzyskiwać tytuł specjalisty na mocy ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykaz specjalizacji zawiera akt wykonawczy do tej ustawy tj. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, który był parokrotnie zmieniany.

Zauważyła, że "Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, krytycznie oceniła ostatnią propozycję zmiany tegoż rozporządzenia, którą ostatnio przedstawiło Ministerstwa Zdrowia w zakresie możliwości odbywania tzw. specjalizacji medycznych przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego na mocy ustawy o której mowa powyżej".

"W ocenie KIDL określone w projekcie specjalizacje wymagają wiedzy medycznej i kompetencji, którymi dysponują wyłącznie diagności laboratoryjni i absolwenci kierunku analityka medyczna. Specjalizacje o charakterze medycznym skierowane są wyłącznie do osób wykonujących zawody medyczne, które podlegają reglamentacji i które są uregulowane odrębnymi przepisami. Procedowanie nad proponowanymi zmianami odnoszącymi się do zawodów niemedycznych może doprowadzić do sprzeczności w ramach porządku prawnego" - podkreśliła prezes KRDL.

O kształceniu specjalizacyjnym i jego finansowaniu

"Czy wszystkie specjalizacje będą finansowane z budżetu państwa czy tylko część? Jaki jest finalny zapis w tej ustawie dotyczący specjalizacji?" - pytał kolejny diagnosta laboratoryjny.

Jak zauważyła Alina Niewiadomska, "kształcenie specjalizacyjne będzie finansowane na analogicznych zasadach, jak to ma miejsce np. w przypadku pielęgniarek i położnych. Zarzuty dyskryminacji wobec innych grup wykonujących zawody medyczne kierowane od wielu lat przez KIDL do Ministerstwa Zdrowia spowodowały, że Minister Zdrowia zaproponował wprowadzenie rozwiązań identycznych i już sprawdzonych, jak w przypadku pielęgniarek i położnych".

Prezes KRDL wyjaśniła, że "Minister Zdrowia będzie określał minimalną liczbę miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Minimalną liczbę miejsc szkoleniowych w określonych dziedzinach, maksymalną kwotę dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynanych w danym roku oraz maksymalną kwotę, którą przeznacza się w danym roku na szkolenie specjalizacyjne, określi minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, oraz konsultanta krajowego i ogłosi w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia".

Dodała, że "projekt ustawy określa, iż koszty związane z dofinansowaniem szkolenia specjalizacyjnego dla diagnostów laboratoryjnych finansowane będą z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia".

O kierownikach laboratoriów

"Czy nowa ustawa będzie regulować kwestię (złą praktykę) firmowania przez jednego kierownika kilku laboratoriów?" - brzmiało jedno z pytań.

"Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej zawiera szereg nowych norm, które będą wprost regulowały pracę kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym. Zgodnie z treścią uzasadnienia do projektowanych przepisów, na stanowisku kierownika laboratorium może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie diagnosta laboratoryjny lub lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialna za organizację i funkcjonowanie laboratorium, po spełnieniu wymogów określonych w projekcie ustawy" - odpowiedziała Alina Niewiadomska.

"Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium. W związku z tym, optymalne działanie laboratoriów w sposób bezpośredni przełoży się na bezpieczeństwo i wiarygodność wyników badań, a w konsekwencji na jakość udzielanych świadczeń, jak również przyniesie wymierne korzyści finansowe" - podkreśliła.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum