PAP/Rynek Zdrowia | 06-08-2013 15:20

Podkarpackie: 5 mln zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przeznaczył 5 mln zł na aktywizację osób niepełnosprawnych. W ogłoszonym przez urząd konkursie projekty można składać do 9 września br.

Według danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na Podkarpaciu liczba takich osób wynosi ponad 250 tys., co stanowi 5,6 proc. ogółu osób niepełnosprawnych w Polsce.

Jak zaznaczył Tomasz Czop, dyrektor rzeszowskiego WUP, ze statystyk wynika, że w porównaniu do pozostałych grup bezrobotnych osoby niepełnosprawne mają największe problemy ze znalezieniem pracy.

- Dlatego z punktu widzenia potrzeb regionalnych, podejmowanie określonych działań zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych jest niezwykle ważne. Ogłoszony konkurs ma przyczynić się do poprawy dostępu do zatrudnienia tych właśnie osób - dodał.

O dofinansowanie projektów w konkursie mogą ubiegać się m.in. instytucje, powiatowe urzędy pracy, firmy, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych lub zatrudnionych w wieku od 15 do 64 lat. Wsparciem może również zostać objęte otoczenie osób niepełnosprawnych, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ich aktywizacji zawodowej.

Jak zaznaczył Czop, na dofinansowanie liczyć mogą projekty obejmujące m.in. programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. - Programy te muszą być przygotowane dla każdego z uczestników projektu, a ich opracowanie musi być oparte na analizie predyspozycji zawodowych - wyjaśnił dyrektor.

Wśród form wsparcia niepełnosprawnych projektodawcy mogą uwzględnić m.in.: poradnictwo psychologiczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, kursy i szkolenia, pośrednictwo pracy, staże i praktyki. Ponadto w ramach projektów mogą być realizowane działania edukacyjne i integracyjne, mające na celu adaptację pracownika niepełnosprawnego w środowisku pracy.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 9 września br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub w oddziałach zamiejscowych urzędu w: Tarnobrzegu, Krośnie i Przemyślu.