PPOZ o opiece koordynowanej: rażąco niskie stawki, chybiony termin. "Szanse iluzoryczne"

Autor: oprac. JKB • Źródło: PPOZ, Rynek Zdrowia23 września 2022 12:20

Planowane wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wzbudza niemałe zainteresowanie. W piśmie skierowanym do prezesa NFZ lekarze Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wprost zaznaczyli, że nie zgadzają się na proponowane warunki resortu i Funduszu. To ich uwagi do projektu zarządzenia Prezesa NFZ.

PPOZ o opiece koordynowanej: rażąco niskie stawki, chybiony termin. "Szanse iluzoryczne"
PPOZ negatywnie podsumował pomysł opieki koordynowanej. Fot. AdobeStock
  • W oficjalnym piśmie PPOZ skierowanym do prezesa NFZ prezes dr Bożena Janicka przedstawiła wspólne stanowisko lekarzy w związku z planowanym wprowadzeniem opieki koordynowanej
  • Zarządzenie o opiece koordynowanej zostało zaopiniowane negatywnie
  • Taką decyzję podjęto po obradach Rady Powiatów PPOZ 18 września, podczas których przeanalizowano projekt pod kątem wdrożenia m.in. zasobów kadrowych czy lokalowych

PPOZ negatywnie o opiece koordynowanej

PPOZ skierowało pismo do prezesa NFZ w sprawie planowanych zmian w obrębie POZ. Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu wprost sprzeciwili się pomysłowi opieki koordynowanej, wyliczając swoje uwagi do projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które ma regulować te kwestie. Dokument i nowe założenia mają obowiązywać od 1 października, w ślad za rozporządzeniem ministra zdrowia wprowadzającym zmiany w POZ.

- Działając w imieniu i z upoważnienia lekarzy i świadczeniodawców skupionych w PPOZ, w związku z opublikowaniem projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w załączeniu przekazujemy uwagi do powyższego projektu – czytamy w piśmie.

Dodatkowo wskazano, że 18 września odbyły się obrady Rady Powiatów PPOZ, na których przeanalizowano pod kątem wdrożenia m.in. zasoby kadrowe, cennik badań diagnostycznych czy ceny konsultacji specjalistycznych.

- Zebrani przedstawiciele regionalni i powiatowi jednogłośnie negatywnie zaopiniowali rozporządzenie ministra zdrowia, rozszerzające koszyk świadczeń gwarantowanych w POZ o opiekę koordynowaną i jednogłośnie wskazują, iż nie widzą możliwości przystąpienia do realizacji tego zadania, w obecnej sytuacji i na warunkach przedstawionych przez MZ i NFZ – brzmi stanowisko.

Uwagi i ich uzasadnienie:

  1. Zarówno termin jak i sposób wprowadzenia opieki koordynowanej są chybione. W obecnej sytuacji jej wprowadzenie w sposób, który zapewniłby gwarantowany konstytucyjnie równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie jest możliwe, co jest wynikiem tak niedoborów kadrowych w podstawowej opiece zdrowotnej, jak i przede wszystkim — w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, której lekarze w miejsce kontraktów z NFZ coraz częściej decydują się na praktyki komercyjne. Rekomendacja PPOZ:  - Należy odłożyć wejście w życie regulacji odnoszących się do koordynowanej opieki zdrowotnej do czasu uzupełnienia problemów kadrowych w podstawowej opiece zdrowotnej i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
  2. Biorąc pod uwagę kolejki do wielu lekarzy AOS., szanse na realne zapewnienie im porad przez lekarza POZ. w rozsądnym terminie są iluzoryczne. Byłoby to bardziej prawdopodobne, gdyby lekarz POZ. mógł uzyskać z Oddziale Wojewódzkim NFZ informacje o realnej gotowości lekarzy AOS do udzielenia świadczeń, w tym w zakresie opieki koordynowanej. Rekomendacja PPOZ: - Stworzenie w OW NFZ stanowiska koordynatora, który udzielałaby informacji placówkom POZ o dostępności świadczeń z innych zakresów. Osoba ta powinna docelowo udzielać informacji odnośnie wszystkich świadczeń AOS objętych wymogiem skierowania, jak również świadczeń szpitalnych i rehabilitacji leczniczej, co ułatwiłoby sugerowanie pacjentom kontaktu z określonymi placówkami.
  3. Znaczną część świadczeń diagnostycznych wykonuje się w okresie od października do grudnia, gdy liczba osób chorych jest najwyższa. Ograniczenie zakresu zbieranych danych do pierwszych 9 miesięcy okresu rozliczeniowego powoduje więc, że budżet powierzony diagnostyczny będzie zaniżony w stosunku do realnych potrzeb. Rekomendacja PPOZ: - Jeśli powodem ww. ograniczenia jest konieczność zebrania danych, to budżet ten powinien być ustalany w okresach półrocznych: na okres zimowy (październik-marzec) oraz na okres letni (kwiecień-wrzesień) – za każdym razem biorąc pod uwagę zapotrzebowania z analogicznego okresu rok wcześniej. Alternatywnie, przy ustalaniu budżetu na okres roczny, powinno się przyjmować, że liczba badań za IV kwartał jest identyczna z liczbą badań za kwartał nr I.
  4. Litera a zawiera oczywistą omyłkę pisarską, która jednak wpływać może na interpretację postanowienia. Obecnie wskazuje się w niej, że stawka kapitacyjna z poz. 6.1 zał. nr 1 obejmuje "promowanie profilaktyki w tym wykonywanie badań profilaktycznych przez świadczeniobiorców". Może to sugerować, że stawka ta obejmuje wykonywanie jakichś badań, podczas gdy obejmować ma ona jedynie promowanie ich wykonywania. Rekomendacja PPOZ: - Zmiana na: "promowanie profilaktyki, w tym wykonywania badań profilaktycznych przez świadczeniobiorców".
  5. Proponowane w załączniku stawki są rażąco niskie, szczególnie w odniesieniu do konsultacji lekarzy specjalistów czy badań specjalistycznych, ale i wyceny porady kompleksowej lekarza POZ. Rekomendacja PPOZ: – Należy przeprowadzić analizę kosztów rynkowych powyższych świadczeń, następnie zaś w oparciu o nią dokonać ich ponownej, wyższej wyceny.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum