OZZL: minister zdrowia łamie konstytucję

Autor: OZZL/Rynek Zdrowia • • 16 lutego 2012 12:52

W czwartek (16 lutego) Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował na swojej stronie internetowej oświadczenie Zarządu Krajowego w sprawie nielegalności kar nakładanych przez NFZ na świadczeniodawców.

W ocenie ZK OZZL, kary umowne nakładane przez NFZ na świadczeniodawców w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy oraz w sytuacjach wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, są nielegalne.

Zapisy o tych karach zostały umieszczone w umowach na podstawie przepisów § 29-31 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które są niezgodne z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.

Niezgodność ta wynika z faktu, iż treść tych przepisów przekracza ustawowe upoważnienie, na podstawie którego rozporządzenie wraz z załącznikiem zostało wydane. Delegacja ustawowa dla powyższego rozporządzenia zawarta jest w art. 137. ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednak ani w tym artykule, ani w żadnym innym miejscu, ustawa ta nie przewiduje możliwości zawarcia w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej kar umownych nakładanych przez NFZ na świadczeniodawcę we wspomnianych przypadkach.

Wobec powyższego ZK OZZL zwrócił się do: premiera, ministra zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, prezesa NFZ i przewodniczącej Rady NFZ z wnioskiem, aby - zgodnie ze swoimi kompetencjami - podjęli działania prowadzące do wyeliminowania nielegalnych przepisów i kar.

Więcej: www.ozzl.org.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum